Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kaikki, mitä sinun tulee tietää Euroopan uusiutuvan energian direktiivistä (RED III)

RED III -direktiivi astui voimaan 20.11.2023 ja direktiivin säädökset pitää saattaa voimaan jäsenmaiden yrityksissä 21.5.2025 mennessä.

RED-direktiivin (Renewable Energy Directive) mukaan jokaisen EU:n jäsenvaltion on saavutettava muun muassa vähintään 42,5 prosentin uusiutuvan energian käyttötavoite vuoteen 2030 mennessä.

Tältä sivulta löydät tietoa, miten uusi direktiivi vaikuttaa energia-alan yrityksiin, mitä mahdollisuuksia ja haasteita se tuo mukanaan sekä miten täyttää direktiivin vaatimukset.

engineer man with tablet and behind h2 energy plant

Mikä on EU:n Renewable Energy Directive (RED III)?

Euroopan uusiutuvan energian direktiivi (RED) on tärkeä oikeudellinen kehys, jolla pyritään edistämään uusiutuvan energian käyttöä EU:ssa. Direktiivi koskettaa laajasti myös energiasektoria ja siihen liittyviä toimialoja.

Uusimman direktiivin, RED III:n, mukaan jäsenmaiden on lisättävä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksesta ja edistettävä uusiutuvan energian käyttöä eri aloilla, kuten liikenteessä, lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Tällä pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tärkeä osa RED III:ta on uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden asettaminen. Jokaisen jäsenvaltion on asetettava omat erityistavoitteensa, jotka perustuvat sen energiapotentiaaliin ja sosioekonomisiin olosuhteisiin. Nämä tavoitteet ovat sitovia, ja jäsenvaltioiden on raportoitava edistymisestään säännöllisesti Euroopan komissiolle.

Lue lisää: RED III -direktiivi määrittelee energia-alan kestävyysraportointia – raportoinnin automatisointi helpottaa työtä

Two engineers standing middle of solar panels

Milloin RED III pitää alkaa noudattamaan Euroopan jäsenmaissa?

RED III -direktiivi julkaistiin 20.11.2023 ja säädöksiä pitää alkaa noudattamaan ennen 21.5.2025. Uuden RED III -direktiivin keskeisin tavoite on korottaa uusiutuvan energian koko EU:ta koskeva yleistavoite nykyisestä 32 prosentista 42,5 prosenttiin vuodelle 2030.

EU:n jäsenvaltioiden tulee tukea uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden nopeampaa käyttöönottoa koordinoidulla kartoituksella, joka koskee uusiutuvan energian ja siihen liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa niiden alueella koordinoidusti paikallis- ja alueviranomaisten kanssa.

Uusien uusiutuvan energian tuotantolaitosten perustamisen lisäksi, jo olemassa olevien uusiutuvan energian voimalaitosten päivittäminen edistää merkittävästi uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.

Jotta varmistetaan kiinteitä biomassapolttoaineita koskevien unionin kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerien parempi ympäristötehokkuus lämmitystä, sähköä ja jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, näiden kriteerien soveltamisen vähimmäiskynnys olisi laskettava nykyisestä 20 MW:sta 7,5 MW:iin.

Lue lisää: EU:n neuvostolta uudet säännöt ↗

three engineers with safety vests and tablet inside of energy plant

Mitä eroa on RED I, RED II ja RED III -direktiivien välillä?

RED I, uusiutuvan energian direktiivin ensimmäinen versio, tuli voimaan vuonna 2009 ja tarjosi yleiset puitteet uusiutuvan energian käytön edistämiselle EU:ssa. RED I -direktiivin kestävyyskriteerit koskivat pelkästään nestemäisiä biopolttoaineita ↗. Tämä loi reunaehdot vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävää kehitystä.

RED II, direktiivin toinen versio, hyväksyttiin vuonna 2018. Se sisälsi lisää vaatimuksia useammalle yritykselle RED I verrattuna. Yksi tärkeimmistä muutoksista oli uusiutuvan energian osuuden lisääminen liikenne- ja energia-alalla. RED II -direktiiviin tehty lisäys oli vastaus tarpeeseen vähentää liikenteen päästöjä ja edistää uusiutuvien polttoaineiden, kuten biodieselin ja biokaasun, käyttöä. Energia-alalla alettiin kiinnittää huomiota energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään ja tuotannon sekä kuljetuksen ympäristövaikutuksiin.

RED III, direktiivin viimeisin versio, otettiin käyttöön syksyllä 2023, ja se perustuu RED II:een. Tämä direktiivi sisältää tiukempia tavoitteita jäsenmaille ja lisätoimenpiteitä uusiutuvan energian edistämiseksi eri sektoreilla, kuten bioenergia-, lämmitys-, jäähdytys, rakennus-, liikenne- ja teollisuuden aloilla. Se korostaa myös energiatehokkuuden edistämisen ja kehittyneiden biopolttoaineiden käytön merkitystä.

"Jäsenvaltioiden tulee ottaa käyttöön RED III -direktiivin mukaiset säädökset 21.5.2025 mennessä."

 

growing leaf with sustainable icons around

Miten RED III vaikuttaa kestävään kehitykseen?

RED III:lla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä EU:ssa.

Kestävä kehitys ei tarkoita vain ympäristönsuojelua, vaan myös talouskasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Investoimalla uusiutuviin energialähteisiin EU-maat voivat luoda uusia vihreitä työpaikkoja ja edistää talouskasvua esimerkiksi aurinkoenergian, tuulivoiman ja bioenergian aloilla.

RED III korostaa myös biomassan ja biopolttoaineiden kestävän tuotannon ja käytön edistämisen tärkeyttä. Tämä tarkoittaa, että biomassan käytön tulee olla kestävää, eikä se saa edistää metsien tuhoutumista tai uhata biologista monimuotoisuutta. RED III -direktiivi velvoittaa toiminnanharjoittajia raportoimaan esimerkiksi käytettyjen biomassapolttoaineiden kestävyyttä.

“RED-direktiivi velvoittaa toimijat raportoimaan esimerkiksi käytettyjen biopolttoaineiden kestävyydestä.”

Puun kaskadikäytön seuranta tiukentuu, jonka tuloksena teollisuuden käyttöön kelpaavalle puulle ei tulla myöntämään suoraa tukea energiakäytössä. Tällä pyritään materiaalien resurssitehokkaampaan käyttöön siten, että metsäbiomassaa käytetään ensi sijassa tuotteisiin ja materiaaleihin energiakäytön sijaan, sekä minimoimaan kohtuuttomat vääristymät raaka-ainemarkkinoilla sekä haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen liittyen.

 

Miten RED III vaikuttaa energia-alaan?

RED III:lla on merkittävä vaikutus EU-maiden energiasektoriin. Se lisää uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, pienentäen hiilidioksidipäästöjään. 

RED III vaikutuksia energia-alaan ovat esimerkiksi:

 1. Lisääntyvät uusiutuvan energian tavoitteet: Yritysten on lisättävä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksesta. Tämä voi tarkoittaa lisäinvestointeja aurinko-, tuuli- ja bioenergiaan sekä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä ja uusiutuvan sähkön tuotantoa.

 2. Energiatehokkuuden edistäminen: RED III korostaa myös energiatehokkuuden edistämisen merkitystä. Yritysten on toteutettava toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi ja energiatehokkaiden teknologioiden käytön edistämiseksi.

 3. Kestävyysraportoinnin ja kestävyyden osoittaminen: RED III velvoittaa energia-alalla myös pienempiä laitoksia tekemään kestävyysraportointia. Laitoksissa, joissa käytetään biomassapolttoaineita, kestävyyskriteerien soveltamisrajan kokonaislämpötehoraja pienenee 20 MW:sta 7,5 MW:iin. Biomassan kestävyyden osoitus tulee siis laajentumaan koskemaan useampaa laitosta.

Lue lisää: Uusiutuvan energian direktiivistä saavutettu kunnianhimoinen sopu EU:n trilogineuvotteluissa ↗

RED III -direktiivin lainmukaiset raportointivaatimukset energia-alan yrityksille

RED III -direktiivin tarkat raportointi- ja seurantavaatimukset liittyvät EU:ssa toimivien yritysten velvollisuuteen seurata ja raportoida uusiutuvan energian osuudesta sekä toimenpiteistä, joita ne toteuttavat direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaatimukset ovat yksityiskohtaisia ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että jäsenmaat ja niissä toimivat yritykset noudattavat asetettuja tavoitteita ja sitoumuksia. Seuraavassa on joitakin keskeisiä osia näistä vaatimuksista:

 1. Uusiutuvan energian osuuden tarkka seuranta:
  • Yritysten on tarkasti seurattava uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksestaan.
  • Tarkka seuranta kattaa eri sektorit, kuten sähköntuotanto, lämmitys ja jäähdytys, sekä liikenne.
  • Tietojen on oltava luotettavia, vertailukelpoisia ja saatavilla säännöllisesti.

 2. Uusiutuvan energian käytön tarkastelu eri aloilla:
  • Yritysten on raportoitava erikseen uusiutuvan energian käytöstä eri sektoreilla, kuten teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.
  • Erityistä huomiota kiinnitetään kestävän liikenteen edistämiseen ja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen.

 3. Raportointi toimenpiteistä ja politiikoista:
  • Yritysten on esitettävä yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi.
  • Tämä sisältää tiedot käytetyistä kannustimista, investoinneista ja strategioista.

 4. Ympäristövaikutusten arviointi:
  • Yritysten on raportoitava ympäristövaikutusten arvioinnista uusiutuvan energian tuotannosta, mukaan lukien esimerkiksi maankäytön muutokset biopolttoaineiden tuotannossa.
  • Ympäristövaikutusten tulee olla sopusoinnussa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

 5. Biopolttoaineiden kestävyyden tarkastelu:
  • Yritysten on esitettävä tiedot biopolttoaineiden kestävyyden varmistamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
  • Tämä sisältää varmistuksen siitä, että biopolttoaineiden tuotanto noudattaa kestäviä käytäntöjä eikä johda haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

 6. Raportointi uusiutuvan energian osuuden tavoitteiden saavuttamisesta:
  • Yritysten on esitettävä selvitys siitä, miten ne aikovat saavuttaa asetetut uusiutuvan energian osuuden tavoitteet ja millaisia toimenpiteitä ne aikovat toteuttaa tarvittaessa

 7. Säännöllinen raportointi ja seuranta:
  • Yritysten on raportoitava tiedot säännöllisesti komissiolle: tyypillisesti raportoinnin taajuus on vuosittainen, mutta se voi vaihdella ja olla tiheämpää tietyissä tilanteissa.
  • Komissio seuraa jäsenmaiden edistymistä ja voi tarvittaessa antaa suosituksia tai toteuttaa muita toimenpiteitä, jos jäsenmaiden yritykset eivät täytä asetettuja tavoitteita.

 8. Jäsenmaiden yhteistyö ja tiedonvaihto:
  • Jäsenmaiden odotetaan tekevän tiivistä yhteistyötä keskenään ja jakavan parhaita käytäntöjä ja tietoa edistääkseen uusiutuvan energian käyttöä.

Komissio seuraa ja arvioi yritysten toimia säännöllisesti raportoitujen tietojen perusteella. Mikäli yritys ei täytä asetettuja tavoitteita tai muita direktiivin vaatimuksia, komissio voi antaa suosituksia ja tarvittaessa käynnistää oikeustoimia.

Mitkä ovat Renewable Energy Directive -vaatimusten täyttämisen haasteet ja esteet?

Renewable Energy Directive -vaatimusten (RED III) täyttäminen voi olla haaste yrityksille. Tässä on joitain yleisimpiä haasteita ja esteitä:

 1. Taloudelliset resurssit: RED III toteuttaminen vaatii merkittäviä taloudellisia resursseja ja investointeja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Yrityksille voi olla haasteellista löytää riittäviä resursseja tavoitteiden saavuttamiseksi.

 2. Teknologinen aukko: Yrityksissä voi olla teknologinen aukko uusiutuvan energian alalla, mikä voi vaikeuttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Teknologista uudistusta ja koulutusta voidaan tarvita RED III täytäntöönpanon helpottamiseksi.

 3. Infrastruktuurihaasteet: Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen saattaa edellyttää olemassa olevan infrastruktuurin parantamista ja uusien laitosten kehittämistä. Tämä voi olla haaste varsinkin yrityksille, joiden resurssit ovat rajalliset.

 4. Poliittinen tuki ja yhteistyö: RED III -vaatimusten täyttäminen edellyttää poliittista tukea ja yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten valtion, energia-alan ja yhteiskunnan välillä. Haastena on, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita ja työskentelevät saman tavoitteen eteen.

Näiden haasteiden ja esteiden voittaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Engineer woman with tablet front of solar panels

Miten voit täyttää uusiutuvan energian direktiivin raportointivaatimukset energia-alalla?

Once by Pinja on tarkoitettu bioenergialaitosten tilaus- ja toimitusketjujen hallintaan ja sitä on kehitetty yhdessä energia-alan toimijoiden kanssa 30 vuoden ajan. Once on SaaS-järjestelmä (Software as a Service) ja mahdollistaa tehokkaan toimitusketjun ja energialaitoksen toimintaan liittyvien tietojen hallinnan ja reaaliaikaisen näkyvyyden yhdessä järjestelmässä. 

Once-järjestelmässä EU:n RED III -direktiivin (Renewable Energy Directive) vaatimat tiedot kerätään ja koostetaan toimitusketjun eri vaiheista raportointia varten. Tällä varmistetaan, että direktiivin vaatima tieto voidaan yksityiskohtaisesti varmentaa ja toimittaa kansallisiin kestävyysjärjestelmiin EU-raportointia varten. 

Kestävyyden osoittaminen Once-järjestelmässä perustuu polttoainesopimustietojen, kuormatietojen ja yksittäisten kuorman lisätietojen avulla.

Sopimustiedoissa asetetut polttoainekohtaiset tiedot, kuten mm. alkuperätieto vaikuttavat polttoainekuorman kestävyyden osoittamiseen. Sopimustietoihin voidaan myös liittää dokumentteja, joilla kuvataan toimittajan toimintatapaa kestävyyden osoittamisessa.

Raportoinnillisesti kestävyys voi olla esimerkiksi suoraan sopimusaine-erään liittyvä lisätieto tilanteessa, jossa toimittajan sopimus ja toimitusketju on sertifioitu. Oncessa voidaan suorittaa raaka-aineiden erottelua ja ainetaseen hallintaa sekä siihen liittyvää raportointia.

Keskeisenä osana raportointia ovat erityisesti toimituserien ja päästövehenemän laskenta (Co2). Mahdolliset puutteet kestävyystiedoista luovat hälytyksen järjestelmän käyttäjälle täydennyksiä varten ja varmistavat näin tietojen paikkansa pitävyyden.


Esite: Once – reaaliaikainen toimitusketjun hallintajärjestelmä

Haluatko kuulla lisää RED III -direktiivin raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämisestä ohjelmistoratkaisuilla?


Varaa viereisellä lomakkeella maksuton etätapaaminen asiantuntijamme kanssa. Tapaamisen varaaminen ei sido sinua mihinkään.

Etätapaamisessa voimme mm.

 • Syventyä RED III -vaatimuksiin toimialallanne
 • Kartoittaa, miten RED III -raportointivaatimukset nykyisin teillä täyttyvät
 • Käydä läpi, miten raportointia olisi mahdollista helpottaa ja automatisoida