MES-järjestelmä tuottavuuden
parantamiseen ja kilpailukyvyn kasvuun

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) kerää tuotannon tiedot yhteen järjestelmään ja
tarjoaa tehokkaan ja reaaliaikaisen työkalun tuotannon ohjaukseen, hallintaan sekä päivittäisjohtamiseen. 

 

Tutustu aiheeseen: MES-järjestelmä

Mikä  |  Miksi  |  Kenelle  |  Miten  |  Pinja MES  | Ota yhteyttä

Mikä on MES-järjestelmä?

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan. Järjestelmä nivoo yhteen koko yrityksen valmistuksen operaatiot tarjoten läpinäkyvän ja visuaalisen kuvan tuotannon edistymisestä. Järjestelmä varmistaa, että kaikki valmistuksen työt tulevat tehdyksi ja raportoiduksi ajallaan ja suunnitelman mukaisesti.

Yrityksen tavoitteet määrittävät MES-ratkaisun sisällön

Amerikkalainen ISA (International Society of Automation), määritteli vuosina 2000–2005 ISA-95:ksi kutsutun standardin, joka määrittelee valmistavan teollisuuden yritystason järjestelmien, tehdaslattialla tarvittavien operatiivisten järjestelmien sekä automaation väliset suhteet ja vastuunjaon.
Standardin mukaan MOM-tason (Manufacturing Operations Management) toimintoihin kuuluvat ne valmistavan tuotantoympäristön aktiviteetit, jotka koordinoivat henkilöstöä, laitteita, materiaalia ja energiaa kun raaka-aineista valmistetaan osia ja tuotteita. MOM-toiminnot kattavat yleisesti tuotannon suunnittelun, aikataulutuksen, tiedonkeruun ja raportoinnin toiminnallisuudet.

Rajanveto ja tehtävänjako MES-järjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei aina ole kovin yksiselitteinen. Siksi termiä MES käytetään usein epäjohdonmukaisesti järjestelmästä, joka toteuttaa mitä tahansa MOM-toiminnallisuuksia.

Standardit määrittelevät karkeasti MES-alueen, mutta tulkintoja siitä, millaisia toiminnallisuuksia kokonaisuuteen kuuluu, on monia. Järjestelmähankintaa pohdittaessa olennaista on muistaa, että MES-järjestelmä on aina tuotannon tarpeita palveleva kokonaisuus ja tarpeet ja odotukset järjestelmälle vaihtelevat suuresti riippuen toiminnan luonteesta, toimialasta tai tavoitteista. Tärkeää on tunnistaa yrityksen tarpeet ja haasteet tuotannossa sekä pyrkiä ratkaisemaan ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Miksi yrityksen kannattaa hankkia MES-järjestelmä?

Tuottavuuden kasvattaminen, läpimenoajan lyhentäminen, laadun parantaminen sekä sisäisen toimintavarmuuden tehostaminen ovat yleisiä syitä MES-järjestelmän hankinnalle. Oikea-aikaisella ja luotettavalla tiedolla on suuri merkitys töiden sujuvalle läpiviennille sekä tehokkaalle johtamiselle. Valmistavalle teollisuudelle MES-järjestelmä on kriittinen, koska se mahdollistaa reaaliaikaisen tuotantodatan keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin. Tämä auttaa valmistajia seuraamaan ja hallitsemaan tuotantoprosesseja tehokkaammin. 

→ Lue lisää: MES-järjestelmän hyödyt valmistavassa teollisuudessa 

Tehokas MES-järjestelmä tuo paitsi eväitä tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen myös operaattorin päivittäiseen työhön. Kun sekä työnjohto että operaattorit näkevät, miten tässä vuorossa on suoriuduttu ja mitä tehdä seuraavaksi, saadaan samalla kehitettyä molemminpuolista vuorovaikutusta.

Pinja MES-järjestelmän hyödyt

Kenelle MES-järjestelmä sopii?

MES-järjestelmä tarjoaa työkalun digitaalisen, hajallaan olevan tiedon yhtenäistämiseen sekä auttaa varmistamaan, että työntekijöillä on pääsy kaikkeen tarvittavaan tietoon. MES-jörjestelmä sopii kaikille tuotannon yrityksille, mutta se ratkaisee tehokkaasti haasteita erityisesti yrityksissä, joissa tuotannon tieto on hajallaan ja heikosti hallinnoitavissa. 

ERP vai MES-järjestelmä?

Valmistavan teollisuuden yrityksen järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat olennaisesti MES ja ERP -järjestelmät. Toiminnanohjausjärjestelmä ERP auttaa organisaatioita hallitsemaan ja automatisoimaan tärkeitä liiketoimintaprosesseja, kun taas MES-järjestelmä keskittyy pääasiallisesti valmistavan teollisuuden tuotantoprosessien hallintaan ja ohjaukseen. Kuitenkin järjestelmien toiminnoissa on paljon myös päällekkäisyyksiä.

Kenelle MES-ratkaisu sopii?-1

Pinja MES on skaalautuva ja modulaarinen kokonaisratkaisu

Pinja_MES_tuotannonohjausjärjestelmä

Tuotannon tarvitsema informaatio saadaan tavallisesti eri järjestelmistä, koneilta, laitteilta, tehdasautomaatiosta sekä tuotannon työntekijöiltä. Tuotannossa voi olla käytössä useita eri järjestelmiä, kuten PDM, SCM ja APS. Näistä kaikista on usein vielä rajapintaratkaisuja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi tarvitaan tiedonkeruujärjestelmiä, jotka keräävät tietoa suoraan koneilta ja laitteilta sekä niitä käyttäviltä operaattoreilta.

Jotta tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi kaikkien järjestelmien käytön olla mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista. Pinjan MES-järjestelmä helpottaa kokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhden järjestelmän taakse.

Tyytyväisiä MES-asiakkaitamme:

 

mes_asiakkaiden_logot

Miten MES-ratkaisun hankinnassa kannattaa edetä?

MES-järjestelmän hankinta-ajatuksen taustalla voi olla esimerkiksi tarve kasvattaa tuottavuutta, lyhentää läpimenoaikaa, parantaa laatua sekä tehostaa sisäistä toimitusvarmuutta. Lisäksi taustalla on usein tarve helpottaa tuotannon työntekijöiden työtä sekä digitalisoida hajallaan olevaa manuaalisesti kerättyä tietoa. 

Ennen järjestelmähankintaa on syytä käydä mahdollisimman tarkasti läpi nykytilanne sekä erityisesti se, mihin lähdetään hakemaan muutosta. Datan lisäksi nykytilanteen kartoituksessa on hyvä käydä läpi myös nykyiset prosessit ja se, tukevatko nykyjärjestelmät tuotannon toimintaprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Useinhan järjestelmähankinnalla tavoitellaan prosessimuutosta, jolloin hankkeen yksi tarkoitus onkin tuoda uudet toimintatavat järjestelmän myötä osaksi arkea.

Olemme tuottaneet avuksesi oppaan, jossa kerromme, kuinka MES-järjestelmän hankinnassa kannattaa milestämme edetä. Oppaassa avaamme tarkemmin MES-käsitettä sekä perehdymme valmistavan teollisuuden MES-tason järjestelmäratkaisun hankinnassa huomioitaviin asioihin. 

Mes-järjestelmän hankinta

Tutustu myös muihin asiantuntijamateriaaleihimme:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tuotannon johtamista tukevan MES-järjestelmän hankinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Ota yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake
tai soittamalla asiantuntijallemme:


juho_arkkola

Juho Arkkola

+358 40 560 2336
juho.arkkola@pinja.com