Automatisoitua ja ketterää kestävyysraportointia

kestavyysraportointi-blogi

Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään ja tuotannon sekä kuljetuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetäänkin tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. Tämä tarkoittaa, että myös alan toimijoiden tulee raportoida aiempaa tarkemmin toiminnan ympäristövaikutuksista. 

Kestävyysraportoinnin paine näkyy arjessa, jos työkalut eivät ole kunnossa


Uusiutuvan energian käyttöä koskevan RED II direktiivin myötä kestävyyskriteerien mukaiset vaatimukset koskevat EU:ssa merkittävää osaa energia-alan toimijoista.  Lain määräämät kestävyyskriteerit velvoittavat toiminnanharjoittajia  osoittamaan käytettyjen biomassapolttoaineiden kestävyyden. Toiminnanharjoittajien, kuten esimerkiksi voimalaitosten arjessa tämä voi tarkoittaa huomattavaa työmäärää tiedon keräämisessä, hallitsemisessa, raportoinnissa ja todentamisessa.

Käytännössä esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästövähenemän raportointi biomassapolttoaineiden osalta luo haasteita tietojen keräämisen osalta, koska kaikki nämä tiedot pitää kerätä tavalla tai toisella ja syöttää toiminnanharjoittajan ylläpitämään kestävyysjärjestelmään. Miten siis jäljität yksittäiset kuormat tai materiaalierät sujuvasti ja luotettavasti? Tai kuinka helposti osoitat ja todennat laitokselle saapuneen kuorman alkuperämaan? Jos alkuperään johtavat viitetiedot ovat puutteellisia, voi raportointi aiheuttaa turhaa päänvaivaa.

Raportointia on yleisesti voitu tottua tekemään Excelin avulla, mutta vaatimusten ja valvonnan kiristyessä helpoin ja luotettavin tie on automatisoida toimitusketjun raportointia siihen tarkoitetulla järjestelmällä. Kattava raportointi ja luotettava tiedonhallinta lisää pitkässä juoksussa myös toiminnan uskottavuutta. 

Lue EU:n kestävyysraportointivelvoitteista lisää oppaastamme: Kestävyysraportointi energia- ja kiertotaloustoimialalla 

Automaattista raportointia, läpinäkyvää tiedonkulkua ja huomattavasti vähemmän päänvaivaa

Kestävysraportoinnin tarpeisiin suunniteltu järjestelmä tekee raporttien tuottamisesta ja tiedon oikeellisuuden todentamisesta huomattavasti suoraviivaisempaa. Once by Pinja -järjestelmässä tietojen täyttymistä voidaan seurata kuormakohtaisesti ja järjestelmä huomauttaa, jos yhdeltäkin kuormalta tai polttoaineelta, jota kestävyyskriteerit koskevat, puuttuu kestävyysraportointiin ja todentamiseen vaadittavia tietoja.

Yksi kestävyysraportoinnin tärkeimmistä kriteereistä on polttoaineen alkuperämaan osoittaminen. Jos tietoa kerätään vain Exceliin, saattaa yksittäisen kuorman alkuperän selvittämiseen kulua monta tuntia tai useita puhelinsoittoja. Pelkkä viittaus alkuperämaahan voi osoittautua hankalaksi, koska tiedon oikeellisuus täytyy pystyä viranomaisen pyynnöstä osoittamaan. 

Alan toimijoiden tarpeisiin suunniteltu järjestelmä huolehtii tiedon täsmällisyydestä ja läpinäkyvyydestä. Onceen voidaan tallentaa kuormista yksilöiviä tietoja (kuten yksilöivä alkuperäviite), jotka johtavat suoraan toimittajan järjestelmään ja helpottavat siten materiaalin seurantaa. Integraatioiden avulla tiedonsiirrosta järjestelmien välillä voidaan tehdä jopa täysin automaattista. Myös tarvittavat raportit voidaan automatisoida ja räätälöidä käyttäjien tarpeen mukaan. 

Koska kestävyysraportoinnin vaatimukset elävät ja tarkentuvat jatkuvasti, myös Pinjalla järjestelmiä kehitetään tiheällä syklillä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja helpottaa sitä kautta arjen työtä eri toimijoilla. Oncen ansiosta voit käyttää aikasi tiedon keräyksen, raportoinnin ja selvittämisen sijasta liiketoiminnan kannalta tuottavampaan työhön.

Lue lisää

Tehoa ja työkaluja sujuvaan YLVA-raportointiin
Kestävyysraportointityökalu auttaa energia- ja kiertotalousyrityksiä keskittymään oleelliseen
Opas: Kestävyysraportointi energia- ja kiertotaloustoimialalla 

Petrus Taskinen

Petrus Taskinen

Työskentelen Pinjalla Business Managerina bioenergia- ja kiertotalousliiketoiminnassa. Vastuullani on kaupallisten asioiden hoitaminen ja asiakassuhteiden ylläpito. Vapaa-aika kuluu pitkälti perheen parissa. Liikunta ja erityisesti eri palloilulajit ovat lähellä sydäntä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta