Digitalisointi kiertotaloudessa mahdollistaa toimitusketjujen uudistamisen teollisuusmaisen tehokkaiksi

Muovipullot

Kiertotalouden liiketoimintamallit asettavat paljon vaatimuksia logistiikalle ja koko liiketoiminnan perusta hukkuu, jos materiaalin hallinta ei ole tehokasta ja resursseja kuluu hukkaan.

Kiertotaloudessa toimivissa yrityksissä liiketoiminta perustuu siihen, että raaka-aineita ja materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi, niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään ja ne saatetaan mahdollisimman tehokkaasti uusio- ja hyötykäyttöön. 

Kiertotalouden liiketoimintamallit asettavat paljon vaatimuksia logistiikalle ja koko liiketoiminnan perusta hukkuu, jos materiaalin hallinta ei ole tehokasta ja resursseja kuluu hukkaan. Sen parissa toimivissa yrityksissä tilaus- ja toimitusketjun tehokas hallinta säästää rahaa, aikaa ja vaivaa ja luo pohjan kannattavalle liiketoiminnalle.

Kiertotalous synnyttää uusia liiketoimintamalleja

Elinkeinoelämän keskusliitto listaa kiertotalouden taustalla vaikuttaviksi murroksiksi luonnonvarojen niukkuuden ja ilmastonmuutoksen, digitaalisen vallankumouksen sekä avoimuuden ja yhteistyön kasvun edellytyksinä. Näiden seurauksena on kehitetty kiertotalouden liiketoimintamalleja, jotka säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja, lisäävät yritysten omavaraisuutta ja auttavat varautumaan raaka-aineiden niukkuuteen ja hinnannousuun. [1]

Sitra jakaa kiertotalouden ympärille kehitetyt liiketoimintamallit viiteen kategoriaan:

  • Jakamisalustat
  • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut
  • Tuote palveluna
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen
  • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen

Monissa teollisuusyrityksissä kiertotalousliiketoiminnan kannalta keskeisiä elementtejä ovat kiertoihin perustuvat toimitusketjut sekä materiaalien kierrätys ja kiertoon palauttaminen.

Teollisuudessa toimitusketjun hallinta ja kiertoon palauttaminen ovat keskeisessä roolissa

Biokaasulaitos

Hyvä esimerkki kiertotaloudesta ovat biokaasulaitokset, jotka tuottavat biojätteistä ja muista biomassoista biokaasua polttoaineeksi ja jalostavat tuotannon sivutuotteena syntyneen lannoitteen hyötykäyttöön maa- ja metsätalouden toimijoille.

Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain) keskittyvät kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttöön sekä resurssitehokkaisiin ratkaisuihin näiden toteuttamisessa. Hyvä esimerkki tästä ovat biokaasulaitokset, jotka tuottavat biojätteistä ja muista biomassoista biokaasua polttoaineeksi ja jalostavat tuotannon sivutuotteena syntyneen lannoitteen hyötykäyttöön maa- ja metsätalouden toimijoille. [2]

Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recycling and recovery) puolestaan perustuu elinkaaren päähän tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräykseen ja uudelleenhyödyntämiseen. Tästä esimerkkinä metalliromun tai muovipakkausten kerääminen ja niiden käyttäminen uusien tuotteiden valmistuksen raaka-aineena. 

Molempia liiketoimintamalleja yhdistää se, että niissä otetaan vastaan useista eri lähteistä tulevia, uusiokäytettäviä materiaaleja ja toisaalta toimitetaan valmistettu tuote ja mahdolliset sivutuotteet uudelleen kiertoon. Tämä vaatii toimitusketjun hallinnalta paljon: kaikki prosessissa syntynyt hukka syö lopullisen tuotteen katetta.

Digitalisoinnin vaikutukset toimitusketjun hallinnalle kiertotalousyrityksissä

Once by Pinja

Once® by Pinja -järjestelmä hoitaa Puhas Oy:n itsepalveluperiaatteella toimivan jäteaseman materiaalivirtojen raportoinnin ja seurannan.

Digitalisaation kautta voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä kiertotalousalalla toimivissa yrityksissä. Kiertotalouden perimmäinen ajatus on säästää niukkoja resursseja ja käyttää ne mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. 

Tässä toimitusketjun eri vaiheiden saumaton tiedonkulku on keskeisessä roolissa. Digitaaliset ratkaisut auttavat pääsemään eroon manuaalisesta työstä ja ohjaamaan materiaalivirtoja entistä tehokkaammin nostaen toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja laatua.

Toimitusketjun hallintaan tarkoitettu järjestelmä vähentää kustannuksia lisäämällä läpinäkyvyyttä sekä vähentämällä manuaalista työtä ja siihen liittyviä virheitä.

Digitaaliset ratkaisut auttavat parantamaan niin logistiikan suunnittelua kuin tuotannon ohjausta. Niitä hyödynnetään mm. raaka-aineiden laadun hallinnassa, logistiikassa, kuten materiaalien vastaanotossa ja lopputuotteen sekä sivutuotteiden toimituksessa eteenpäin, varastonhallinnassa, laskutuksen ja maksuliikenteen hallinnassa sekä raportoinnissa.

Toimitusketjun hallintaan tarkoitettu järjestelmä vähentää kustannuksia lisäämällä läpinäkyvyyttä sekä vähentämällä manuaalista työtä ja siihen liittyviä virheitä. Moderni järjestelmä tarjoaa toimitusketjun tunnusluvuista reaaliaikaiset raportit kaikille ekosysteemin osapuolille töiden aikataulutuksen ja johtamisen tueksi. Tulokset näkyvät niin resurssisäästöjen kuin paremman asiakaskokemuksen muodossa.

Haluatko tietää lisää toimitusketjun hallintajärjestelmästä? Tutustu Once by Pinja-järjestelmään

Lähteet

[1]: Elinkeinoelämän keskusliitto: Mikä ihmeen kiertotalous?
[2]: Sitra: Tässä ne tulevat: työkalut kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan valmistavassa teollisuudessa.

Lue lisää

Gasum-menestystarina
Once by Pinja
Flow by Pinja