Varaa tapaaminen
Tietopankki

Data-analyytikko, BI-asiantuntija, tietovarastoasiantuntija – uudet hyvinvointialueet tarjoavat merkityksellistä työtä monille datan käsittelyn ammattilaisille

Sairaalahenkilökuntaa katsomassa tablettia

Kesällä 2021 hyväksytty uudistus koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä aiheuttaa monenlaisia muutoksia paitsi sote- ja hyvinvointialan organisaatioille ja henkilöstölle myös monien muiden alojen ammattilaisille, jotka toimivat suoraan tai välillisesti alan parissa. Esimerkiksi monille datan käsittelyn asiantuntijoille sote-uudistus ja alan muu tietojärjestelmäkehitys tarjoaa pitkäksi aikaa tärkeää ja vaikuttavaa työtä. Data-analyytikko, BI-asiantuntija tai tietovarastoasiantuntija voi osaltaan vaikuttaa esimerkiksi sote-alan resurssien oikeanlaiseen suuntaamiseen ja tehokkuuteen – sekä viime kädessä myös potilaiden hoitoon pääsyn nopeuteen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä hyvinvointi muodostavat kokonaisuutena toimialan, jonka taloudellinen arvo on varsin merkittävä. Palvelunjärjestäjillä on monestakin syystä vahva taloudellinen intressi organisoida palvelunsa mahdollisimman sujuviksi ja asiakasystävällisiksi olemassa olevin resurssein.

Hoitotyön sujuvuudella ja hoitoon pääsyn nopeudella on kuitenkin myös muuta, vahvasti arvopohjaista ja yhteiskunnallista merkitystä. Monen asian pitää sujua luotettavasti ja tehokkaasti, jotta jokainen hoidon tarvitsija saa tarvitsemaansa hoitoa. Muun muassa resursoinnin, työjärjestelyjen ja palvelujen saatavuuden tulee olla kunnossa, jotta yhteiset tavoitteet laadukkaasta ja oikea-aikaisesta hoidosta toteutuvat. Muun muassa näihin asioihin on datan käsittelyn ammattilaisilla omat, merkittävät vaikutusmahdollisuutensa.

Laadukkaasta datan hallinnasta hyötyy koko palveluketju potilaaseen asti 

Hyvinvointialueiden tietotuotannon parissa työskentelevät pääsevät vaikuttamaan sote- ja hyvinvointipalveluihin usein hyvinkin konkreettisilla tavoilla, ja hyötyjinä on koko ketju yksittäisistä, palvelua tuottavista yksiköistä ja työntekijöistä aina hyvinvointialueisiin ja päätöksentekijöihin asti. Mikä tärkeintä, työstä hyötyvät myös loppuasiakkaat, eli potilaat.

Esimerkiksi data-analyytikko, BI-asiantuntija ja tietovarastoasiantuntija ovat varsin keskeisessä roolissa, kun tavoitellaan parannuksia sote- ja hyvinvointialan tietojärjestelmien datan oikeellisuuteen ja laatuun, kattavuuteen, ryhmittelyyn, visuaalisuuteen, selkeyteen sekä ajantasaisuuteen. Lisäksi heidän työpanoksensa auttaa kliinisen työn ammattilaisia keskittymään ydinosaamiseensa esimerkiksi manuaalisen tiedonkeruun ja -järjestelyn sijaan. Perinteisissä toimintamalleissa hoitotyön ammattilainen tai muu asiantuntija pahimmillaan kopioi ja käsittelee tietoja itse manuaalisesti – aikaa vievästi ja virhealttiisti.

Hyvänä lähimenneisyyden esimerkkinä tiedonhallinnan keskeisestä roolista ja vaikuttavuudesta on muun muassa nopeaan tarpeeseen rakennettu pandemiaraportointi, jolla oli merkittävä rooli pandemian etenemisen seurannassa ja leviämisen torjuntaan liittyvässä päätöksenteossa.

Datan käsittelyn asiantuntijat voivatkin edesauttaa hoitotyön tehokkuutta muun muassa auttamalla kliinisiä ammattilaisia minimoimaan ylimääräiset, tuottamattomat työtehtävät ja keskittymään kaikkein olennaisimpaan, eli potilastyöhön. Samalla pyritään parantamaan myös hoitohenkilökunnan työssä viihtymistä ja jaksamista.

Hyvänä lähimenneisyyden esimerkkinä tiedonhallinnan keskeisestä roolista ja vaikuttavuudesta on muun muassa nopeaan tarpeeseen rakennettu pandemiaraportointi, jolla oli merkittävä rooli pandemian etenemisen seurannassa ja leviämisen torjuntaan liittyvässä päätöksenteossa. Tehokkaalla tietovarastointi- ja raportointityöllä tulokset saatiin muokattua loogisiksi, kattaviksi ja luotettaviksi kokonaisuuksiksi, jotka muokattiin käyttäjille – sekä päätöksentekijöille että hoitoalan ammattilaisille – helppokäyttöiseen muotoon heidän itse ilmoittamiensa tietotarpeiden pohjalta.

Muita tärkeitä kehityskohteita ovat muun muassa soteorganisaatioiden työnsuunnittelu ja työjärjestelyt. Kun esimerkiksi henkilötyön, hoitotilojen ja välineiden käyttöä mitataan, seurataan ja raportoidaan, pystytään nykytilanne tuomaan näkyväksi ja tekemään päätöksiä aidosti tietoon perustuen. Koska resurssit ovat alalla varsin rajalliset, niiden oikealla suuntaamisella on tuntuvaa merkitystä hoidon laatuun ja riittävyyteen.

Tärkeää ja palkitsevaa työtä

Sote-uudistus on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, ja sillä tavoitellaan ennen kaikkea uudenlaista tehokkuutta ja virtaviivaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen järjestämiseen. Tietoa sote-uudistuksen lopullisesta muodosta ja vaikutuksista odoteltiin pitkään, mikä on osaltaan viivästyttänyt uusien ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoja.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy Helsinkiä lukuun ottamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Koska kunnat ovat saaneet aiemmin päättää itsenäisesti, mitä tietojärjestelmiä ne ovat halunneet käyttää, uusi tilanne vaatii siirtymää monista sirpaleisista järjestelmistä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen ja modernisointiin. Sote-uudistuksen myötä on myös tullut kokonaan uusia tiedonhallintaan liittyviä tarpeita.

Uusi aikakausi tarkoittaakin mielenkiintoisia ja merkityksellisiä aikoja myös datan käsittelyn ammattilaisille.

Tietovarastojen äärellä työskentelevä data-analyytikko kerää potilastietojärjestelmistä tiedot tietoaltaisiin, järjestelee, tutkii ja kaivaa datamassasta merkityksiä. Tietovarastojen asiantuntija puolestaan organisoi tietoa strukturoidumpaan tarpeeseen, koostaa valmiita tietopaketteja ja pohjustaa tietoja raporttimuotoon saattamista varten. BI-asiantuntija työstää tiedot selkeään, visuaaliseen asuun ja varmistaa siistien ja ymmärrettävien raporttien helppokäyttöisyyden muun muassa lääkäreille.

Esimerkiksi HUSin leikkaussalitoimintaan Pinja on kehittänyt raportteja, jotka vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla, mukaan lukien resursointi ja työjärjestelyt sekä osaamisen kehitys. Tietojen avulla voidaan lisäksi seurata valtakunnallisella tasolla eri sairaaloiden profiloitumista tiettyihin erikoisaloihin ja sitä, onko eri toimintoihin liittyvä jakosuhde oikeanlainen.

Työ sote- ja hyvinvointialan tukena tarjoaa tiedonhallinnan ammattilaiselle merkityksellisen ja palkitsevan roolin, josta voi olla aidosti ylpeä ja jossa oma asiantuntijuus myös näkyy. Koska hyvinvointialueiden tietotuotanto on laaja kokonaisuus, se tarjoaa vakaita ja pitkäaikaisia työtehtäviä. Vaikuttavan ja vakaan työn ohella pääsee kehittämään omaa ammattitaitoa yhdessä maailmalla arvostettujen huippulääkärien ja sote-ammattilaisten seurassa.

Hae meille töihin!

Avoimet työpaikat

Lue lisää:

Pinja kehittää Euroopan suurimpiin kuuluvaa terveydenhuoltoalan tietovarastoratkaisua HUSille
HUS sai leikkaussalitoiminnastaan kokonaiskuvan Pinjan BI- ja raportointikumppanuuden avulla
Terveys- ja hyvinvointiteknologia Pinjan erikoisosaamisalana
Business Intelligence Pinjan erikoisosaamisalana
8 syytä valita tietovarasto Power BI:n rinnalle -asiantuntijaopas

Pasi Era

Pasi Era

Toimin Pinjalla Business Intelligence -konsulttina, tehden raporttiratkaisujen määrittelyjä sekä toteutuksia. Pitkän linjan IT-ammattilaisena olen suunnitellut, toteuttanut ja toimittanut ratkaisuja asiakkaille yli 20 vuoden ajan. Vapaa-ajalla harrastan liikunnan lisäksi ruokamatkailua, podcastin tekemistä ja lukemista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta