Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla

Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän näkymä tabletilla

Kunnossapidon tavoitteena on taata, että tuotannon käyttövarmuus ja tuotantomäärä pysyvät tavoitellulla tasolla. Jos kunnossapidolla on haasteita tämän tehtävän täyttämisessä, kannattaa tarttua toimeen ja aloittaa kunnossapidon kehittäminen. Paras tapa tähän on suorittaa nykytilan auditointi, jonka pohjalta kehittäminen lähtee liikkeelle.

Miksi ja milloin kunnossapidon nykytila kannattaa auditoida?

Miksi? 

Kunnossapidon tavoitteena on varmistaa yrityksen tuotannon käyttövarmuus. Jotta kunnossapitoa voidaan kehittää, pitää ensin pystyä määrittämään sen nykytila ja lähtötilanne. Keskeisintä kunnossapidon nykytilan auditoinnissa on löytää kehityskohteet, joihin kannattaa puuttua lyhyellä tähtäimellä sekä kehityskohteet, joita lähdetään ratkomaan pidemmällä aikavälillä.

Milloin? 

Kunnossapidon nykytilan auditoinnille ei ole väärää aikaa, vaan sen pystyy tekemään milloin tahansa. Tyypillisiä hetkiä auditoinnille ovat: 

 • Uuden kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä:
  Yrityksessä on herätty siihen, että asioita voitaisiin tehdä paremmin kunnossapidossa ja tämän seurauksena on päädytty hankkimaan kunnossapitojärjestelmä. Silloin auditoinnin painopisteenä on usein selvittää, mitä asioita voidaan laittaa kuntoon järjestelmähankinnan yhteydessä ja mihin kannattaa keskittyä pitkällä aikavälillä.
 • Kunnossapito-organisaation henkilövaihdosten yhteydessä:
  Jos esimerkiksi yrityksen kunnossapitopäällikkö vaihtuu, on kunnossapidon nykytilan auditointi oiva työkalu uudelle henkilölle päästä kartalle kunnossapidon tilanteesta ja askelista, joita sen kehittämiseksi kannattaa ottaa. 

Kunnossapito kannattaa auditoida tietyin aikavälein uudelleen. Näin pysytään kartalla siitä, ovatko tehdyt kehitystoimenpiteet tuoneet tulosta ja vieneet kunnossapitoa kohti tavoitetilaa. Silloin kehittäminen ei jää vain kerran toteutetuksi harjoitukseksi, vaan juurtuu osaksi organisaation toimintamallia.

Vinkkejä kunnossapidon nykytilan auditointiin

 1. Nykytilan arviointi auditointikysymysten avulla:
  Auditointi alkaa siitä, että asiakas ja auditoinnin toteuttava kumppani käyvät yhdessä läpi kysymyspatteristot, joilla haarukoidaan kunnossapidon nykytila osa-alueittain. Tämän pohjalta laaditaan arvio kunkin osa-alueen nykytilasta, eli tunnistetaan, onko kyseinen osa-alue kunnossa vai vaatiiko se kehittämistä.

  Tämän jälkeen kehitettävät osa-alueet priorisoidaan sen mukaan, kuinka tärkeää kunnossapidon suoriutumisen ja esimerkiksi tuotannon käyttövarmuuden kannalta on, että kyseinen osa-alue saadaan kuntoon. Osa-alueet, jotka eivät vaikuta kriittisesti kunnossapidon suoriutumiseen voidaan siirtää kehitysjonon hännille, kun taas suoriutumisen kannalta kriittiset osa-alueet pääsevät ensimmäisenä työstettäviksi.

 2. Tilanteen tarkastaminen paikan päällä:
  Joskus voi olla tarpeen käydä myös paikan päällä arvioimassa tilannetta. Esimerkiksi kunnossapidon varastonhallinnan arvioinnissa voidaan käydä varastoissa tarkastamassa, onko hyllykartta rakennettu ja onko kaikille varaosille merkityt paikat.

 3. Priorisointi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi:
  Näiden selvitysten pohjalta tärkeimmät osa-alueet nostetaan konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Ensin määritetään lyhyen tähtäimen roadmap (esimerkiksi vuoden aikajänteelle) siitä, miten projektia lähdetään ohjaamaan. Tämän lisäksi listataan pitkän tähtäimen kehitettävät asiat, joihin voidaan tarttua, kun kriittisimmät kehityskohteet on saatu kuntoon.

Laajempi kunnossapidon auditointi kannattaa toistaa kumppanin kanssa noin vuosittain. Tämän lisäksi asiakas voi itse tehdä sisäisiä väliauditointeja, joilla varmistetaan, että kehitystoimenpiteet ovat ohjanneet kunnossapitoa tavoiteltuun suuntaan. 

Väliauditoinnit voivat keskittyä yksittäisiin kehitysosa-alueisiin, eikä auditointia tarvitse suorittaa koko kunnossapito-organisaatiolle kerralla. Jos esimerkiksi kehitystoimenpiteillä on panostettu ennakoivan kunnossapidon lisäämiseen, voidaan väliauditoinnissa varmistaa, että ennakoivan kunnossapidon työt ovat lisääntyneet ja varmistaa, onko niillä saatu jo näkyvää vaikutusta vikaantumisiin tai kunnossapidon päivittäiseen toimintaan.

Auditoinnin lopputuloksena konkreettinen kehityssuunnitelma

Kunnossapidon nykytilan auditoinnin tuloksena saadaan:

 • Kuvattu ja dokumentoitu katsaus kunnossapidon nykytilasta sekä kriittisimmistä kehityskohteista
 • Konkreettinen kehittämisen roadmap lyhyelle aikavälille
 • Pitkän aikavälin tavoitteet kunnossapidon kehittämiselle

Varaa auditointi täältä

Pinja tarjoaa kunnossapidon nykytilan auditointeja. Jos yrityksenne kaipaa apua kunnossapidon nykytilan kartoittamiseen ja kehittämiseen, ota yhteyttä ja kysy lisää kunnossapidon asiantuntijaltamme:

Ville Vilhu

 

Ville Vilhu
Director, Supply Chain
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Ville Vilhu

Ville Vilhu

Vastaan Pinjalla kunnossapidon palvelutuotteiden ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämisestä ja liiketoiminnasta. Vapaa-aikaani vietän luonnossa liikkuen sekä jalan että veneillen.

Lue lisää tältä kirjoittajalta