Varaa tapaaminen
Tietopankki

Miksi tuotannon digitalisointi vaatii tehokasta johtamista?

6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin_blogiTuotannon digitalisointi on prosessi, jolla tavoitellaan tuotantoon liittyvän keskeisen datan keruuta, analysointia ja hyödyntämistä tavalla, joka tehostaa ja virtaviivaistaa tuotantoa. Digitalisoinnin hyödyt näkyvät parhaimmillaan paitsi ajansäästönä ja euromääräisinä hyötyinä, myös sujuvampana työntekona ja sitä kautta parempana työviihtyvyytenä.

Sekä tuotannon digitalisoinnin toteuttamisessa että sen hyödyistä nauttimisessa ovatkin keskeisessä roolissa ihmiset – ja siksi digitalisaatioprosessissa olennaisen tärkeää on myös taidokas johtaminen.

Tuotannon digitalisaatiossa ei ole kyse vain koneiden liittämisestä verkkoon, eikä myöskään pelkästä datasta, jota IIoT:n avulla saadaan hankittua. Pohjimmiltaan pihvi on siinä, mitä hankitulla tiedolla tehdään. Tuotannon digitalisoinnin hedelmiä ovat eri lähteistä saatavien, reaaliaikaisten tietojen kokoaminen yhteen ja visualisointi päätöksenteon tueksi.

Digitalisaation mahdollistama luotettava data on tärkeää muun muassa siksi, että organisaatiossa olisi mahdollisimman hyvä tilannekuva tuotannon todellisesta nykytilanteesta, että kehitystoimiin liittyviä päätöksiä pystyttäisiin tekemään optimaalisesti ja oikea-aikaisesti ja että myös muutos- ja poikkeustilanteista selvittäisiin mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin.

Kuten valmistavan teollisuuden organisaatioissa työskentelevät hyvin tietävät, muutokset tilauksissa, tuotteissa, työtavoissa ja ohjauksessa ovat arkipäivää. Tuotteiden räätälöinti ja kiristyneet toimitusaikavaatimukset ovat vahvistaneet trendiä entisestään. Siksi tuotannon tietoon pohjautuva johtaminen edellyttää siirtymistä reaktiivisesta tuotannonohjauksesta proaktiiviseen johtamiseen – ja tässä digitalisaatiolla on tärkeä roolinsa.

Tuotannon digitalisointi vaatiikin kaikissa vaiheissaan tehokasta ja määrätietoista johtamista. Johtamisotetta vaatii paitsi itse digitalisointiprosessin läpivienti myös sen tulosten tehokas hyödyntäminen.

Hyvää johtamista tarvitaan tuotannon digitalisoinnissa muun muassa:

 • Digitalisoinnin tavoiteasetannassa
  Tavoitteiden on oltava riittävän kunnianhimoiset mutta samalla realistiset. Tavoitteiden on oltava linjassa yrityksen kokonaisstrategian kanssa, ja parhaimmillaan niille saadaan koko organisaation yhteinen tuki ja ymmärrys.

 • Toimintamallin sisäänajossa ja jalkauttamisessa
  Koska tuotannon digitalisointi tarkoittaa muutosta aiempiin toimintamalleihin, se vaatii aina jonkintasoista muutosta totuttuihin toimintamalleihin. Siksi tuotannon digitalisointi vaatii muutosjohtamista. Henkilöstön kesken on hyvä keskustella eri vaiheissaan läpi, miksi ja miten digitalisointi toteutetaan, mitä se henkilöstöltä vaatii ja mikä prosessin päässä häämöttävä palkkio on.

 • Tiedon matkassa datasta merkityksiin
  Strategiasta vastaavan johdon ja käytännön työstä vastaavien operaattorien hyvän yhteistyön avulla datankeruu saadaan priorisoitua loogisesti ja kohdennettua oikeisiin asioihin. Pelkkä tiedonkeruu koneilta ei kuitenkaan riitä, vaan esimerkiksi operaattoreilla on tärkeä rooli tiedon rikastuttamisessa: tiedon analysointi ja merkitysten löytäminen vaatii ihmistyötä. Tuotannon työntekijöillä ja työnjohdolla on hallussaan paljon tietotaitoa ja kokemusperäistä historiatietoa, joita tarvitaan datan jalostamisessa aidoksi ymmärrykseksi ja sitä kautta kehitystoimista päättämiseksi.
 • Tulosten tehokkaassa hyödyntämisessä
  Jotta tuotannon digitalisoinnin hedelmiä pystytään hyödyntämään täysimääräisesti, jokaisen on saatava käyttöönsä juuri omaan työtehtäväänsä olennaisesti liittyvät tiedot. Jos tietoja ei koosteta riittävän visuaaliseen ja helppokäyttöiseen muotoon, on vaarana, että ne jäävät jopa hyödyntämättä. Hyvällä johtamisella digitaalinen data kulkee loogisesti, luotettavasti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneista eteenpäin ja lopulta visuaaliseen muotoon loppukäyttäjän hyödynnettäväksi.
Kenties pitkälle kantavin linkki tuotannon digitalisoinnin ja johtamisen välillä liittyy kuitenkin itsensä johtamiseen: kun kaikki olennainen, omaan työhön liittyvä tieto on kaikkien saatavilla, voi jokainen johtaa olemassa olevalla tiedolla tehokkaammin myös omaa tekemistään.

Kiinnostuitko?

Lue lisää tuotannon digitalisoinnin johtamisesta lataamalla maksuton oppaamme 6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin. Kerromme oppaassa siitä, miten digitalisaatio voi auttaa tuotannon johtamisessa, ja annamme kuusi vinkkiä tuotannon digitalisointiin. Lisäksi käsittelemme muun muassa tyypillisiä tuotannon mittareita ja tunnuslukuja sekä esittelemme lyhyesti Lean Six Sigma -ongelmanratkaisumenetelmän.

6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin_opas

Lue lisää: 

Blogi: Teollisuuden digitalisaation ytimessä sykkii muutos ja johtaminen
Blogi: Miten toteutetaan muutos- ja häiriötilanteet kestävä tuotannonsuunnittelu?
Blogi: Mitä on OEE / KNL?

Juho Arkkola

Juho Arkkola

Toimin Pinjalla myyntijohtajana ja vastaan meidän tuotannon kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnistä. Pidän liikkuvasta työstä ja kierrän ympäri Suomea, sekä jonkin verran myös ulkomailla, eri teollisuudenalojen tehtaissa. Tässä hommassa pääsenkin näkemään suomalaisen huipputeollisuuden aitiopaikalta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta