Varaa tapaaminen
Tietopankki

Mitä on tuotannon optimointi ja mitä sillä voi saavuttaa?

Mitä on tuotannon optimointi?Tuotannon optimointi on prosessi, jossa valmistavan teollisuuden yritys käyttää erilaisia keinoja parantaakseen tuotannon tehokkuutta. Usein optimoinnin tavoitteena on joko taloudellinen tai ajankäytöllinen säästö, mutta tärkeitä vaikuttimia ovat myös inhimilliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Tuotantoa optimoidaan  monella eri tasolla. Pienimmillään kyse on  yksittäiseen resurssiin liittyvien järjestelyjen tai aikataulutusten muutoksesta, laajimmillaan toteutus voi olla rajaton. Optimoinnin hyötypotentiaali ja järkevä tavoitetaso riippuvat muun muassa yrityksen tuotannon laajuudesta ja monimutkaisuudesta sekä toimialasta ja vallitsevasta markkinatilanteesta.

Tuotantoa voidaan optimoida myös monin eri keinoin. Kyse voi olla esimerkiksi aikataulutusten muutoksista, eräkokojen, ajosyklien ja ajojärjestyksen optimoinnista, määrälaskennan tehostamisesta tai vaikkapa vaihtoaikojen tarkemmasta huomioimisesta. Monet hyödyntävät muutoksessa myös lean-ajattelun menetelmiä, joilla karsitaan työtilasta ja prosesseista kaikki turha ja keskitetään huomio olennaiseen. 

→ Lue: Pinjan Lean-koulutus auttoi KGN Toolia pääsemään eroon turhasta työstä sekä lisäsi keskinäistä vuorovaikutusta ja avoimuutta.

Tuotannon optimointi etenee tyypillisesti vaiheittain prosessina, jossa optimoinnin piiriin lisätään vähitellen yhä useampia tuotannon osa-alueita ja jossa optimoinnin taso tarkentuu ajan mittaan. Toteutusaikataulu riippuu muun muassa yrityksen resursseista, tahtotilasta ja investointivalmiudesta. Investoinnin kannattavuuden arvioinnissa auttaa hyötylaskelma, joka konkretisoi optimointiin tehtävän panostuksen takaisinmaksuaikaa. Tuotannon optimointiin on saatavilla myös tehokkaita työkaluja ja järjestelmiä.

Tuotannon optimointi toimii työkaluna monenlaisiin tavoitteisiin

Tuotannon optimointi mahdollistaa yritykselle muun muassa taloudellisia, ajankäytöllisiä, organisatorisia ja ympäristöön liittyviä etuja. Tavoitteiden asettamisessa vaikuttavia tekijöitä ovat tyypillisesti muun muassa yrityksen resurssit ja investointivalmius, asiakasvaatimukset sekä toimialan yleinen markkinatilanne.

Ajankäytölliset hyödyt

Ajankäytölliset edut liittyvät yleensä esimerkiksi tuotannon nopeampiin läpimenoaikoihin ja toimitusaikoihin, joten niillä on usein suora, näkyvä vaikutus myös asiakkaille. Organisaation sisällä hyöty voi näkyä esimerkiksi hallitumpana ja ennakoitavampana ajankäyttönä sekä siten, että tuotannosta vapautuu aikaa, jota voidaan käyttää muihin työtehtäviin. Optimoidut tuotannon järjestelyt voivat tuottaa työaikasäästöä useillekin henkilöstöryhmille, lattiatason suorittavan henkilöstön ohella muun muassa tuotannonsuunnittelijoille ja hankintaan.

Taloudelliset hyödyt 

Tuotannon optimoinnin taloudelliset hyödyt toteutuvat tyypillisesti paitsi edellä mainittujen työaikasäästöjen kautta, myös yleisenä resurssitehokkuutena ja hävikin minimointina. Sitä kautta tuotannon optimointi vaikuttaa suoraan myös liiketoiminnan kannattavuuteen. Nopeampi ja tehokkaampi tuotanto luo lisäksi kilpailuetua, joka näkyy korkeampana asiakastyytyväisyytenä ja vahvistaa myös asemaa uusasiakashankinnassa. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tuotannon optimoinnilla voidaan usein vaikuttaa tuotteiden säilyvyysaikoihin, jotka ovat alalla keskeinen kilpailutekijä.

→ Lue: Varastotasojen ja säilyvyyden optimointi toi selkeitä kustannussäästöjä Snellmannille.

Organisatoriset hyödyt

Tuotannon optimoinnin aikaansaamilla inhimillisillä, eli niin sanotuilla organisatorisilla, hyödyillä tarkoitetaan kaikkea sitä positiivista muutosta, joka tekee työnteosta helpompaa, mielekkäämpää ja hallitumpaa. Muun muassa valmistuksen prosessien, aikataulutuksen ja järjestyksen optimoinnin sekä työkalujen uudistamisen avulla henkilöstö voi pystyä ennakoimaan omaa työtään pidemmälle eteenpäin, heillä voi olla käytössään aiempaa helppokäyttöisemmät työkalut ja työnteko voi kaikkineen olla virtaviivaisempaa.

Ympäristöhyödyt

Yhä useamman yrityksen liiketoiminnan keskiöön ovat tulleet myös ympäristöön liittyvät edut. Tuotannon optimointi on tehokas tapa tarkastella muun muassa tuotannon resurssitehokkuutta, materiaalihävikkiä ja varastosaldojen tasoa. Nykytilan kartoituksen jälkeen voidaan tehdä tietoisia päätöksiä toteutettavista optimointitoimista ja niiden priorisoinnista.

Synergiahyödyt

Koska valmistavan teollisuuden yrityksessä kaikki vaikuttaa kaikkeen, väheksyä ei kannata myöskään yllä mainittujen hyötyjen yhdistelmää ja niistä syntyviä synergiaetuja. Kun yritys pystyy esimerkiksi laskemaan tietylle toimituserälle varman toimitusajan jo ennakkoon, tämä tuottaa kilpailuetua, joka auttaa voittamaan kauppoja ja lisäämään siten myyntiä. Varastosaldojen optimointi on puolestaan paitsi ympäristöteko, myös sitoutuneen pääoman määrää tasapainottava taloudellinen toimi.

Onnistunut muutos synnyttää positiivisen kierteen

Usein käy niin, että tuotannon optimoinnin polulle astumisen jälkeen kehitystyö laajenee alkuperäisestä kohteesta laajemmallekin. Kun yrityksen toimintaa uskalletaan tarkastella rohkeasti ja avoimin mielin, opitaan koko ajan lisää ja nälkä myös kasvaa syödessä. Laskentalogiikan muokkaamisesta saatetaankin siirtyä prosessiuudistuksiin.

Kaiken kaikkiaan tuotannon optimointi tarjoaa yritykselle tehokkaan keinon parantaa työkuormien, resurssikäytön ja kapasiteetin ennakointia ja siten myös tarjota kullanarvoisen pohjan perustellulle, datapohjaiselle päätöksenteolle sekä tuotannon priorisoinnille. Tuotannon optimoinnissa on siten kyse liiketoiminnan ydintä vahvistavasta ja tukevasta investoinnista, yrityksen toimialasta riippumatta.

Kiinnostuitko?

Lataa oppaamme 5 yleisintä tuotannon mittaria. Oppaassa etsimme vastauksia mm. siihen, miksi tuotannon tehokkuutta on tärkeä mitata sekä kuinka valita oikeat mittarit. 

guide_top_5_production_metrics_cover_fi

Lue lisää: 

Blogi: APS-järjestelmä maksaa itsensä takaisin - taloudellisesti ja inhimillisesti
Menestystarina: Lisää tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä Metsä Fibren tuotannonsuunnitteluun
iPES by Pinja: tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä

Antti Halonen

Antti Halonen

Teen Pinjalla Senior System Architectin työtä vahvasti asiakasrajapinnassa. Vastaan järjestelmätoimituksista ja pysyn asiakkaan tukena järjestelmän koko elinkaaren ajan, aina alkumäärittelystä ylläpitoon saakka. Vapaa-ajallani seuraan kotona kahden pienen ihmisen edesottamuksia.

Lue lisää tältä kirjoittajalta