Valitse oikeat mittarit teollisuusyrityksen johtamiseen

Pasi Era Pasi Era

pinja business kaavioita

Mittarit on tärkeää valita oikein ja harkiten.

Mittarit ohjaavat yrityksen toimintaa ja siksi on tärkeää, että ne on valittu oikein ja harkiten. Jos mittarit on valittu väärin, ohjaavat ne päätöksentekoa väärään suuntaan. Hyvä esimerkki tästä ovat mittareihin pohjautuvat kannustinohjelmat. Jos kannustinten määrityksessä käytettävät mittarit ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa, eivät ne ohjaa toimintaa kohti oikeaa tavoitetta.

Mittarit toimivat yrityksen johtamisen välineenä

Mittarit auttavat yrityksen toimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Ne tarjoavat selkeää informaatiota päätöksenteon tueksi ja vähentävät tarvetta mutu-tuntuman käytölle. Mittarit lisäävät ymmärrystä mitattavasta asiasta, ja niiden avulla saadaan pilkottua haastavia kokonaisuuksia pienempiin osiin ja helpommin hallittaviksi. 

Mittarit ja raportit toimivat johtamisen välineenä. Mittarit auttavat paitsi päätöksentekijöitä ja johtoa heidän työssään, ne lisäävät myös työntekijöiden ymmärrystä ja antavat tekemiselle kontekstin. Ne välittävät viestin siitä, mitä yrityksessä halutaan saada aikaan, mikä on tilanne nyt ja mitä pitäisi tehdä. Yhtenäiset mittarit tarjoavat koko yritykselle jaetun käsityksen nykytilasta sekä tavoitteista, joita kohti ollaan matkalla.

Yrityksen johtamisessa tarvitaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin mittareita

pinja teollisuusyritys

Lyhyen aikavälin eli operatiivisen tason tavoitteet ja mittarit ohjaava päivittäistä tekemistä.

Yrityksen toiminnan johtamisessa tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin mittareita. Pitkän aikavälin eli strategisen tason tavoitteiden täyttymistä mittaavia mittareita käytetään enemmän yrityksen johdossa. Niiden tehtävänä on määrittää suunta, johon yritystä ollaan viemässä.

Lyhyen aikavälin eli operatiivisen tason tavoitteet ja mittarit ohjaava päivittäistä tekemistä. Ne pilkkovat pitkän aikavälin tavoitteen osiin ja auttavat varmistamaan, että muutokset tapahtuvat hallitusti eivätkä jää ajanjakson loppupuolelle. 

Lyhyen aikavälin tavoitteiden ja mittareiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun yrityksessä tehdään suurempia muutoksia. Silloin raportointiväli kannattaa pitää lyhyempänä kuin stabiilimmassa tilanteessa on tarve.

Huomioi nämä asiat mittareiden valinnassa

Älä valitse mittaria vain sen perusteella, mitä dataa on helposti saatavilla. Yrityksen on helppo päästä alkuun mittareilla, joissa tarvittavaan dataan on kätevä päästä käsiksi. Oikeisiin, toimintaa ohjaaviin mittareihin täytyy usein kuitenkin yhdistää dataa eri järjestelmistä. Jotta päätöksenteon tueksi saadaan laskettua oikea mittari, täytyy järjestelmistä kerättyä dataa myös siivota ja muokata.

Raportointiprosessien kehittäminen ja raportointi- tai BI-työkalujen käyttäminen auttaa hallitsemaan ja hyödyntämään myös sitä “hankalaa” dataa, jolloin omasta datasta saadaan enemmän irti.

Mittarit pitää valita aina yrityksen strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta. Mittarit ja niille määritetyt tavoitearvot kertovat suunnan, johon pitää kehittyä sekä vauhdin, jolla kehitystä pitää tapahtua. Oikea suunta saadaan pitkän aikavälin tavoitteista ja lyhyen aikavälin tavoitteet kertovat, minne seuraavaksi käännytään. Tavoitteesta johdetut suorituskykymittarit eli KPI:t (key performance indicators) toimivat siis kuin GPS: ne näyttävät yritykselle sen nykytilan ja suunnan, johon sen pitää kehittyä.

metallilevy tuotannon osana

Tuotannon operatiivisella tasolla voidaan seurata esimerkiksi työvuoron aikana tietyn koneen tai linjan tuotantomäärää verrattuna suunniteltuun tuotantoon.

Teollisuudessa IIoT eli teollinen internet mahdollistaa valtavien datamäärien keräämiseen tuotannon toiminnasta. Tämä tuo mahdollisuuksia mutta asettaa toisaalta myös haasteita teollisuusyrityksen tiedolla johtamiselle. Kun dataa on paljon, on oikeiden asioiden hahmottaminen erityisen tärkeää. 

Oikein valitut mittarit tehostavat tuotantoyrityksen johtamista (ks. lisää täältä). 

Tuotannon johtamisessa käytettäviä yleisiä KPI-mittareita ovat esimerkiksi:

  • Sisäinen ja ulkoinen toimitusvarmuus
  • Läpimenoaika
  • Käyttösuhde
  • Tuottavuus
  • OEE/KNL, eli kokonaistehokkuuden tunnusluku 

Tuotannon operatiivisella tasolla voidaan toisaalta seurata esimerkiksi työvuoron aikana tietyn koneen tai linjan tuotantomäärää verrattuna suunniteltuun tuotantoon. 

Lue lisää tuotannon seurannasta ja raportoinnista maksuttomasta tuotantojohtajan raportointioppaasta. Voit ladata oppaan itsellesi täältä! Oppaassa kerromme, millaisia haasteita liittyy tuotannon johtamiseen tiedon pohjalta, ja miten tiedolla johtamisen ratkaisuja voidaan hyödyntää tuotannon raportoinnin kehittämisessä.

Lue lisää

BI-järjestelmä avaa ovet tiedolla johtamiseen
Tuotannon tiedolla johtaminen mahdollistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin
IIoT ja BI – näin ne tehostavat teollisuuden analytiikkaa
Opas: Raportointiopas tuotantojohtajalle
Opas: Tiedolla johtaminen teollisuusyrityksessä
Business Intelligence

Pasi Era

Pasi Era

Toimin Pinjalla Business Intelligence -konsulttina, tehden raporttiratkaisujen määrittelyjä sekä toteutuksia. Pitkän linjan IT-ammattilaisena olen suunnitellut, toteuttanut ja toimittanut ratkaisuja asiakkaille yli 15 vuoden ajan. Vapaa-ajalla harrastan liikunnan lisäksi ruokamatkailua ja lukemista.