Varaa tapaaminen
Tietopankki

Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 1/2 – kuinka pienentää muun muassa energiankulutusta, hävikkiä ja ekologista jalanjälkeä

Vastuullisuuteen liittyviä ikoneita projisoituna ilmaan kannettavan tietokoneen yläpuolelle

Maailma kaipaa vastuullisuustekoja. Digitalisaatio ja Pinjan ratkaisut edistävät asiakkaiden liiketoiminnan vastuullisuutta käytännönläheisesti: vähentämällä energiankäyttöä, raaka-ainetarvetta ja hukkaa, minimoimalla tarpeettoman kuljetuksen, parantamalla työ- ja henkilöturvallisuutta sekä auttamalla täyttämään hiilijalanjälkeen ja vastuullisuuteen liittyvät raportointivaatimukset. Digitalisaatio edistää myös muita YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteista.

Seuraavassa pinjalaiset kertovat esimerkkejä valmistavan teollisuuden, metsä- ja sahateollisuuden, energia- ja kiertotalouden sekä tiedolla johtamisen alueilta siitä, miten autamme eri toimialoilla toimivia asiakkaita edistämään vastuullisuutta. Näkökulmia vastuullisuuden kehittämiseen mm. rakennusteollisuuden, kaupan- ja palvelualan sekä hyvinvointi -ja terveysteknologian kohdalla voit lukea blogisarjan toisesta osasta Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 2/2 – vihreää rakentamista päästöjä vähentäen sekä hyvinvointia edistäenvastuullisuuden kehittämiseen.

Valmistava teollisuus vähentää avullamme materiaalikäyttöä ja hävikkiä

Digitalisaatio paitsi murtaa valmistavan teollisuuden perinteitä, arvontuotantoketjua ja kilpailukykytekijöitä tuo myös mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia. Pinja toimii asiakkaiden oppaana tuotannon ja kunnossapidon digitalisaatioprojekteissa tarjoamalla valmiin järjestelmien ekosysteemin koko tuotantokapasiteetin ja tuotteen elinkaaren ajalle.

- Vastuullisuudella on merkittävä rooli valmistavan teollisuuden arvoketjussa hankinnasta tuotantoon sekä varastoinnista ja logistiikasta asiakastoimituksiin asti. Esimerkiksi asiakkaamme Olvin kanssa olemme parantaneet materiaalikäytön ja raaka-ainehävikin seurantaa ja sitä myöten vähentäneet molempia. Olemme myös auttaneet seuraamaan kulutushyödykkeiden, kuten sähkön, veden ja höyryn, käyttöä ja linkittämistä tuotanto- ja tuotetietoon. Näin olemme pystyneet yhdessä optimoimaan valmistusketjua monella eri tavalla, kertoo Sami Kajan, Pinjan Vice President, Operational Excellence Solutions.

Pinjan ratkaisut auttavat mm. Metsä Fibrea, Atriaa ja Snellmania luonnonmateriaalin hyödyntämisessä, optimoinnissa ja hävikin minimoinnissa. Luonnonmateriaalien kohdalla yhtenä tärkeänä osana on hankinnan ennakointi – raaka-aineen saatavuus ei ole samalla tavalla tarkalleen ennalta laskettavissa kuin keinovalmisteisissa materiaaleissa.

Pinjan valmistavaa teollisuutta palvelevat ohjelmistoratkaisut, kuten APS-järjestelmä iPES by Pinja ja tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinja, edistävät monin tavoin myös YK:n julkaisemia kestävän kehityksen tavoitteita. Ratkaisumme auttavat asiakasyrityksiä tekemään uusia, innovatiivisia investointeja, suunnittelemaan ja simuloimaan tuotantoratkaisuja ennen toteutusta, tehostamaan tuotannonsuunnittelua ja materiaalikäyttöä sekä viilaamaan varastosaldon optimaaliselle tasolle. 

Teollisuuden tarpeisiin suunniteltu kunnossapitojärjestelmä Novi by Pinja puolestaan mahdollistaa kunnossapidon digitalisoinnin, jolloin tuotantovälineiden tehoa voidaan parantaa ja pidentää niiden elinkaarta. Lisäksi Pinjan ratkaisut tukevat henkilöstön tehokasta kouluttautumista ja perehdytystä, ja parantavat siten osaltaan työturvallisuutta.

Vastuullinen metsä- ja sahateollisuus on virtaviivaista ja jäljitettävää

- Ydinasia niin kestävän kehityksen mukaisessa metsänhoidossa kuin vastuullisessa sahatoiminnassakin on luonnonvarojen suunnitelmallinen ja kestävä käyttö. Pitkäjänteisellä suunnittelulla ja tehokkaalla tiedon hallinnalla voidaan varmistaa, että nämä tavoitteet toteutuvat kaikissa työvaiheissa ja koko arvoketjussa puunkorjuusta kuljetuksiin, jalostukseen ja asiakastoimituksiin asti, kertoo Pinjan Forest-yksikön asiakkuuspäällikkötiimiä vetävä Veli-Pekka Hämäläinen.

Pinja auttaa asiakkaitaan muun muassa parantamaan puun kuljetuskapasiteetin käyttöastetta ja hakemaan optimaalisia kuljetuksia pienentäen samalla kumipyöräliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Lajittelussa ja varastoinnissa autamme varmistamaan täsmällisen luokittelun ja selkeän varastoinnin. Timber by Pinja -sovelluksen Forklift-moduulilla asiakkaat pystyvät tehostamaan työnkulkuaan ja vähentämään samalla turhaa trukilla ajamista, jolloin tehostetaan myös polttoainekulutusta.

Trukki kantamassa lautakasaa varastossa

Sahaus- ja jalostusvaiheessa autamme asiakasyrityksiä maksimoimaan puuraaka-aineen käytön ja tuotantolinjojen kapasiteetin erilaisilla tuotannon suunnittelun ja optimoinnin työkaluilla. Näin saadaan vähennettyä raaka-aineen tarvetta. Puujalosteiden eri tuotantovaiheissa ja varastoinnissa puolestaan seurataan pakettien nostomääriä ja siirtoja, ja pyritään siten minimoimaan kuljetusmatkat ja siirtoihin tarvittava konetyöaika. Lopputuotteiden pakkaus autoihin tai juniin hoidetaan mahdollisimman pienillä siirtomäärillä, jolloin pienennetään ekologista jalanjälkeä.

- Tärkeä rooli alan vastuullisuudessa on myös työturvallisuutta edistävillä sähköisillä työohjeilla, puun jäljitettävyyttä parantavalla tiedonhallinnalla sekä kätevillä viranomaisilmoituksilla, Hämäläinen toteaa.

Esimerkiksi asiakkaallemme JPJ-Woodille vastuullisuusasiat ovat keskeinen osa liiketoimintaa monellakin eri tavalla, ja se hyödyntää toiminnassaan Forest by Pinja -järjestelmän tarjoamaa tukea koko arvoketjulle puunkorjuusta kuljetuksiin, sahaukseen ja viranomaisraportointiin. Yritys toimii lain sekä metsäsertifiointivaatimusten ja puun alkuperäketjun todentamiskriteerien mukaisesti, mistä osoituksena sille on myönnetty PEFC-sertifikaatti. JPJ-Woodin käyttämästä puuraaka-aineesta 100 % on suomalaista, ja yrityksen toiminnassa toteutuvat metsän uudistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvät kestävän kehityksen periaatteet.

Kestävyysjärjestelmä varmistaa energia- ja kiertotalousalan materiaalien jäljitettävyyden

Pinja tukee asiakkaitaan siirtymässä kohti energiakäytön optimointia, materiaalien täyttä jäljitettävyyttä sekä päästövähennysten tarkkaa huomioimista. Autamme myös täyttämään viranomaisraportoinnin vaatimukset. SaaS-pohjainen Once by Pinja -ratkaisu auttaa hallitsemaan kattavasti muun muassa energiantuotantolaitosten ja kiertotalousalalla toimivien yritysten tilaus- ja toimitusketjuja. Tehokas seuranta ja monitasoinen raportointi tukevat päätöksentekoa niin toiminnan johtamisessa kuin myös päivittäisellä, operatiivisella tasolla. 

- Kaikilla energia-alan asiakkaillamme on mahdollisuus hyödyntää Pinjan kehittämää, erityisesti polttoaineille tarkoitettua kestävyysjärjestelmää – kukin sopivaksi katsomallaan tarkkuustasolla. Järjestelmä auttaa muun muassa varmistamaan, että tiettyjen materiaalien, erityisesti polttoaineiden, alkuperä- ja sertifiointivaatimukset täyttyvät toimitusketjussa. Lisäksi voidaan turvata materiaalien jäljitettävyys alkulähteiltä loppukäyttöön saakka, kertoo Pinjan bioenergia ja kiertotalous -yksikön liiketoimintajohtaja Marko Kiippa.

Virtaviivaisen ja dokumentoidun toimitusketjun vaikuttavuutta korostaa osaltaan se, että arvoketjuun liittyy tyypillisesti monia eri osapuolia materiaalien tuottajasta myyjiin ja toimittajiin, kuljettajiin ja aina jatkojalostajiin ja loppuhyödyntäjiin asti. SaaS-ratkaisu auttaa toimitusketjun eri osapuolia pitämään hallussaan eri vaiheissa syntyneet tiedot, kuten materiaalin alkuperän, määrän, laadun ja hinnan. Näin päästään myös optimoimaan materiaalitarpeen ja -saatavuuden välinen suhde.

Oncen muita vastuullisuutta lisääviä toiminnallisuuksia ovat muun muassa ajoneuvojen purkuaikavaraukset, joilla optimoidaan toimitusketjua ja autetaan siten välttämään ylimääräinen joutokäynti ja odottelu. Lisäksi tuemme asiakkaitamme siirtymässä kohti keskitettyjä pilvipohjaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää asiakkaan ylläpitämien laitteiden määrää ja siten myös sähköntarvetta.

Pinjan Once-ratkaisua hyödyntää jo yli 400 toimijaa ja kaikkiaan yli 3 000 käyttäjää, asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Fortum, Oulun Energia ja Gasum. Käyttö kattaa yli 4 000 kuljetusvälinettä ja kaikkiaan miljoona kuormatapahtumaa vuodessa. Esimerkiksi asiakkaamme Vantaan Energia on aktiivinen ja tulevaisuuteen katsova vastuullisuuden edistäjä, jolla on käytössään sekä Once että sen mahdollistama kestävyysjärjestelmä. Yrityksen eri käyttöpaikoilla ollaan myös siirtymässä mobiilipohjaiseen järjestelmäkäyttöön, jolloin voidaan luopua ylimääräisistä laitteista ja säästää sähkönkulutuksessa.

Tiedolla johtaminen antaa avaimet resurssitehokkaisiin päätöksiin

Digitalisaation myötä tiedonkeruuta on tehostettu valtavasti  ja datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Organisaatioiden haasteena on koostaa ja poimia valtavasta datamäärästä kaikkein olennaisin ja muokata se selkeään, päätöksentekoa helpottavaan muotoon. 

Pinjan hiottu toimintamalli Business Intelligence -palveluihin ja tehokkaaseen raportointiin auttaa organisaation eri tasoilla toimivia henkilöitä tekemään resurssitehokkaita ja toimintaa sujuvoittavia päätöksiä. Toimialasta riippuen tämä mahdollistaa tuntuvia etuja esimerkiksi prosessien tehostamisessa ja hävikin minimoinnissa.

Analytiikkaa projisoituna tabletin yläpuolelle

Tehokas tiedon hallinta vähentää myös käsiteltävän datan määrää ja prosessointitarvetta, jolloin säästetään laitekapasiteetin ja sähkönkulutuksen tarpeessa. Järjestelmällinen raportointiratkaisu ottaa lisäksi huomioon viranomaisten ajantasaiset raportointivaatimukset ja auttaa täyttämään ne pitkälle vietyä automaatiota hyödyntäen.

Esimerkiksi kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtajalle, kotimaiselle Fresh Servantille Pinja toteutti tietovaraston ja raportoinnin kehitysprojektin, jonka pohjalta edettiin myös muun muassa koneoppimista hyödyntäviin myyntiennusteisiin. 

- Fresh Servant on mainio esimerkki siitä, että tietovarastointi avaa monenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää nykyaikaista teknologiaa ja olemassa olevaa dataa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa tarkemman tuotannonsuunnittelun, hankintojen mitoituksen ja sitä kautta myös hävikin vähentämisen, toteaa Hanna Salonen Pinjalta.

Me Pinjalla kiinnitämme vastuullisuuteen huomiota monin eri tavoin omassa toiminnassamme, mutta suurimman vaikutuksen saamme aikaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamamme ratkaisut on suunniteltu muokkaamaan asiakasyritysten liiketoimintaa mahdollisimman liiniksi ja optimoimaan arvoketjussa niin materiaalit kuin toiminnotkin. Näin pystymme tuntuviin, yhteisiin vastuullisuustekoihin kaikilla toimialoilla.

Lue lisää

Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 2/2 – vihreää rakentamista päästöjä vähentäen sekä hyvinvointia edistäen
Mikä rooli digitalisaatiolla on kestävässä kehityksessä?
Digitalisaatio tukee kiertotalousbisneksen kannattavuutta
Pinjan palvelut