Varaa tapaaminen
Tietopankki

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2024?

Mihin kunnossapitopäättäjän panostavat vuonna 2024_blogii

Kunnossapito on valmistavan teollisuuden keskeinen tuottavuustekijä ja yksi kilpailukyvyn tukijaloista. Olemme koonneet tähän artikkeliin teemoja, joihin kunnossapitopäättäjän, tai kunnossapidon kehittämisestä kiinnostuneen kannattaa mielestämme kiinnittää erityisesti huomiota vuonna 2024.

Apuna työssä olemme käyttäneet omaa tutkimustamme, vuoden aikana verkostoissa käymiämme keskusteluja sekä kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n vuoden 2023 alussa keräämää data-aineistoa (n=110).

Huomio 1: Huoli ammattiosaajista kasvaa – kunnossapito-organisaatio tarvitsee erilaisia rooleja ja vastuita

Kunnossapidon ytimen muodostavat yrityksen oma kunnossapito- ja huoltohenkilöstö, tuotannon työntekijät sekä mahdolliset kunnossapidon alihankkijat. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva osa yrityksen strategiaa ja menestystä.

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2024 Infograaffi (800 x 300 px)

Työvoimaan yleisesti vaikuttavat trendit heijastuvat siihen, miten kunnossapidon työntekijät suhtautuvat työhönsä tai millaisia odotuksia heillä on työnantajaa kohtaan. Joustavuuden vaatimukset nostavat päätään henkilökunnan arvioidessa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Samalla teknologia vähentää manuaalisen työn tarvetta, luoden kysyntää osaajille, jotka hallitsevat monipuolisesti eri teknologioita. Kunnossapidossa erityisesti monimutkaistuvat sähkö- ja automaatiojärjestelmät asettavat vaatimuksia osaamiselle eikä alan koulutus ole aina pystynyt mukautumaan uusiin tarpeisiin riittävän tehokkaasti ja nopeasti. 

Erilaiset kunnossapitotehtävät edellyttävät siis erilaisia taitoja, ja oikean roolituksen ansiosta jokainen tiimin jäsen voi keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja tehtäviin, joita osaa tehdä parhaiten. Selkeät vastuut esimerkiksi työnjohdossa ja työnsuunnittelussa varmistavat mahdollisimman häiriöttömän päivittäisen työnkulun kunnossapidossa ja parantavat merkittävästi kunnossapito-organisaation kokonaistehokkuutta. 

Asiantuntijatyön määrä kasvaa, joten erilaisiin järjestelmiin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän. Samalla perinteisten kunnossapitotöiden määrä kasvaa tuotantolaitosten vanhentuessa, mutta työntekijöiden määrä vähenee alan ja työn houkuttelevuuden pienentyessä.

Huomio 2: Vastuullisuus tulee olemaan iso teema kunnossapidossa tulevaisuudessa

Vuonna 2024 vastuullisuus ei ole enää pelkkä muotisana, vaan se on keskeinen painopiste myös kunnossapidossa. Ympäristöystävälliset käytännöt, kuten energiatehokkuus ja jätehallinta, nousevat päätöksenteon keskiöön. Kunnossapidon on oltava kestävää ja vastuullista, ja organisaatioiden odotetaan panostavan entistä enemmän uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä ekologisiin materiaaleihin. Prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa puolestaan pyritään entistä tarkemmin minimoimaan hukkaa ja optimoimaan resurssien käyttöä. Vastuullisuus on paitsi eettinen velvollisuus, myös keino parantaa toiminnan tehokkuutta ja mainetta.

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2024 huomio 2

Teollisuuden kunnossapidossa myös turvallisuus on toimintaa vahvasti ohjaava perusperiaate. Sen merkitystä ei tarvitse hakea, sillä terveys ja turvallisuus ovat vastuullisuuden ja inhimillisen elämän olennaisia alueita. Kunnossapitohenkilöstön koulutukseen ja työolosuhteisiin kiinnitetään jatkossa entistä suurempaa huomiota. Tämä ei ainoastaan edistä työntekijöiden hyvinvointia, vaan myös vähentää tapaturmia ja parantaa kunnossapidon tehokkuutta.

Entistä enemmän pyritään korjaamaan ja kunnostamaan kuin vaihtamaan. Koneiden ja laitteiden kunnossapidettävyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Huomio 3: Tekoälystä puhutaan paljon – ja syystäkin

Vuonna 2024 teollisuuden kunnossapito siirtyy jälleen askeleen lähemmäs kohti älykkäitä ratkaisuja ja tekoälyä. Jatkossa tekoäly auttaa parantamaan ennustettavuutta ja vähentämään ennakoimattomia laitehäiriöitä. Laitteiden kuntoa voidaan seurata reaaliajassa ja tekoäly analysoida näitä tietoja havaitakseen poikkeamia normaalista toiminnasta. Tulevaisuudessa koneet voivat kenties itse optimoida omaa suorituskykyään ja ilmoittaa tarvittavista huolloista.

Tekoälyn kolme kehitysvaihetta kunnossapidossa:

 1. Järjestelmä (esim. CMMS) tekee päätelmiä olemassa olevan tiedon pohjalta ja osaa tehdä käyttäjälle ehdotuksia

  Voidaan vain harvoin kutsua todelliseksi tekoälyksi, toiminta perustuu pikemminkin käyttäjää helpottaviin toimintoihin. Ohjaa esimerkiksi järjestelmän käyttöä tai datan keräämistä ja hallinnointia. On tuttu ominaisuus useimmista järjestelmistä jo vuosien takaa.

 2. Nykyiseen toimintaan perustuvat, kohtuullisella vaivalla saavutettavat hyödyt

  Edellyttää yritykseltä halua ja kiinnostusta kehittää toimintaa sekä omaksua uusia toimintamalleja. Voi olla esimerkiksi kunnossapidon huoltovälien optimointia tai materiaalitarpeen ennustamista tekoälyn avulla. AI osaa ottaa huomioon historiatiedot sekä esimerkiksi mahdolliset toimitusajat tai niiden viiveet.

  Erityisen hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi resurssisuunnittelussa, jolloin järjestelmä osaa ottaa huomioon vaikkapa tulossa olevat huolto- ja resurssitarpeet ja tehdä sen pohjalta suunnitelman. Käyttäjällä on aina ratkaiseva rooli päätöksentekijänä ja suunnitelmien soveltajana.

 3. Tulevaisuuden älykäs ja joustava malli

  Edustaa vahvasti kunnossapidon tulevaisuutta, missä tekoäly on integroitu osaksi päivittäistä tekemistä. Tekoäly ei enää ainoastaan analysoi menneitä tietoja ja optimoi nykyistä toimintaa vaan ennustaa myös tulevia tarpeita. Voidaan hyödyntää erilaisten älykkäiden ennusteiden kokoamisessa, kun itseoppivat järjestelmät parantavat suorituskykyään ajan myötä ja tarjoavat entistä tarkempia ennusteita ja ratkaisuja.

  Älykkään mallin avulla kunnossapito voi sopeutua entistä paremmin muuttuviin olosuhteisiin, reagoida häiriöihin ja ennakoida mahdolliset ongelmat. Käyttäjän rooli siirtyy valvomisesta ja reagoinnista strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Mihin kunnossapitopäättäjät panostavat vuonna 2024 huomio 3

Ennen tekoälyn käyttöönottoa on välttämätöntä rakentaa vahva perusta toiminnalle sekä järjestelmätasolla että yhteisesti sovituissa toimintamalleissa. Kunnossapidon tekoälyratkaisut nojaavat pääasiassa koneoppimiseen ja data-analytiikkaan. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää ymmärtää, että valmistautuminen alkaa varmistamalla, että käytettävissä on riittävästi reaaliaikaista ja korkealaatuista dataa. Laadukas data on avaintekijä, joka tarjoaa tekoälylle mahdollisuuden onnistua. Huolellinen pohjatyö varmistaa, että tekoälyn hyödyntäminen todella tuo merkittävää lisäarvoa toiminnalle.

Kiinnostuitko?

Olemme koonneet kunnossapitopäättäjän muistilistan teemoista, joihin mielestämme kannattaa kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2024.  Olemme nostaneet listalle kunnossapidon kehittämisen kannalta olennaisia asioita mm. tekoälystätoiminnanohjausjärjestelmästä ja KPI-mittareista. Lataa opas tästä.

Mihin kunnossapitopäättäjän panostavat vuonna 2024_kansi

Lue lisää:

Novi by Pinja - kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Blogi: Kuluerästä tuottavuustekijäksi – miten varmistaa kunnossapidon menestys myös tulevaisuudessa?
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. koripallon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta