Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tehokas tuotannonsuunnittelu parantaa menestystä avainmittareissa

Tehokas tuotannonsuunnittelu parantaa menestystä avainmittareissaTuotannonsuunnittelu ja sen mahdollisuudet kehittyvät huimaa vauhtia, ja automatiikka on yhä vahvemmin tuotannonsuunnittelijan tukena suunnitelmien muodostamisessa ja muutosten hallinnassa. Tuotannonsuunnittelun kehittäminen on valmistavan alan yritykselle käytännössä liiketoiminnan ydinaluetta, ja kehitystyön onnistumista voidaan mitata seuraamalla yrityksen avainmittareissa näkyviä parannuksia.

Liiketoiminnan dataa voidaan nykyään kerätä hämmästyttävällä tarkkuudella hämmästyttävän monista asioista. Mitä pidempään dataa kerätään, sitä enemmän sitä myös kumuloituu, sitä tarkemmaksi se tulee, ja sitä paremmin päästään seuraamaan myös pitkäkestoisia trendejä. Edistyminen datan keräyksessä on hyvää kehitystä myös tuotannonsuunnittelun näkökulmasta, mutta täysi hyöty siitä saadaan irti vasta tuotannonsuunnittelujärjestelmän avulla.

Tehokas tuotannonsuunnittelu ja sitä tukeva järjestelmä mahdollistavat tuotantoon liittyvän datan keräämisen, tallentamisen ja pureksimisen ja auttavat näin yritystä parantamaan juoksuaan valitsemillaan avainmittareilla. Monissa tapauksissa erikoistunut järjestelmäratkaisu antaa vasta ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tehdä tuntuvia datapohjaisia parannuksia suunnitteluun.

Valmistavan teollisuuden yritysten avainmittarit vaihtelevat jonkin verran toimiala- ja yrityskohtaisesti, mutta niissä on myös paljon samaa. Esimerkiksi tuotannon tehokkuus, toimitusvarmuus sekä sitoutuneen pääoman hallinta ovat kaikille tärkeitä mittareita, joita seurataan tiiviisti. Kaikkiin kolmeen mittariin voidaan vaikuttaa tuntuvasti tehostamalla tuotannonsuunnittelua.

Tehokkaampaa tuotantoa

Tuotantoa voidaan tehostaa ja käyntiastetta nostaa monenlaisilla tuotannonsuunnittelun parannuksilla. Parempi suunnittelu mahdollistaa oikea-aikaisen valmistuksen, optimoi vaihtoajat, vähentää tuottamatonta odotusaikaa ja nopeuttaa läpimenoaikoja. Yksi järjestelmän mahdollistama konkreettinen parannus on vaikkapa tehokas asetus- ja vaihtoaikoihin vaikuttaminen tuotannon ajojärjestyksen avulla.

Tuotannon käytettävissä olevat työtunnit ovat aina rajalliset, joten niiden käyttäminen on syytä suunnitella huolella. Ensinnäkin on varmistettava, että kaikki välttämätön tulee tehtyä ajallaan. Toisekseen on tärkeää pystyä hoitamaan loput tilaukset optimoidusti, riskeeraamatta kannattavuutta tai asiakastyytyväisyyttä. 

Käytäntö on osoittanut, että tuotantotehoa mittaavat indikaattorit – esimerkiksi tuotettu kappalemäärä per työtunti tai toteutuneiden ja suunniteltujen työtuntien välinen suhde – kehittyvät trendinomaisesti positiiviseen suuntaan tuotannonsuunnittelujärjestelmän käyttöönoton myötä. Samoin kokemus kertoo, että ilman tuotannonsuunnittelujärjestelmää jatkuva parantaminen ei pitkässä juoksussa ole käytännössä mahdollista.

Tuotannon tehostumisessa ensimmäinen 10 %:n parannus tulee usein jo siitä, että nykytilannetta aletaan seurata. Vastaava 10 %:n parannus pitäisi kuitenkin pystyä toistamaan joka vuosi.
Juho Arkkola, Sales Manager

Esimerkiksi asiakastamme Sandvikia autoimme kapasiteetin ja resurssien käytön tehostamisessa.

Parempi toimitusvarmuus

Toimialasta riippumatta kaikkia valmistavan teollisuuden yrityksiä kiinnostaa toimitusvarmuus. Sitä mitataan tavalla tai toisella, ja monet jakavat sen vielä sisäiseen ja ulkoiseen toimitusvarmuuteen: Ensin mainitulla mitataan onnistumista yrityksen sisäisissä aikataulutavoitteissa, jälkimmäisellä asiakkaalle näkyvää toimitusvarmuutta – saiko asiakas sovitun toimituksen täysimääräisenä ja luvattuun aikaan. Sisäisten ja ulkoisten toimitusaikatavoitteiden väliin jätetään usein niin sanottu shipment buffer eli käytännön toimitukselle varattu puskuriaika.

Toimitusvarmuuden parantaminen koostuu useasta palasesta, joihin jokaiseen voidaan vaikuttaa tehokkaalla suunnittelutyöllä. Esimerkiksi kokoonpanoteollisuudessa on olennaista seurata välitavoitteena vaikkapa keräilyssä ilmeneviä materiaalipuutteita. Monelle tuttu mitattava asia voi olla vaikkapa nollattujen keräilyrivien määrä.

Kuten tuotannon tehostamisessa, myös toimitusvarmuuden parantamisessa on keskeisessä osassa tuotannon eri työvaiheiden oikea-aikaisuus. Kun tuotannonsuunnittelijalla on luotettava näkymä aikataulujen kokonaisuuteen, suunnitelmissa voidaan mennä yhä tarkemmalle tasolle ja parantaa aikataulutusta koko ketjussa – hankinnoista aina asiakastoimitukseen asti.

Esimerkiksi raskaan kokoonpanon ja massiivisen nimikemäärän parissa työskentelevän asiakkaamme Normetin näkyvyys materiaalisaatavuuteen parani ja ennakointi parani tuotannonsuunnittelun tehostamisen myötä.

Sitoutuneen pääoman hallinta

Tarkoituksenmukaisten varastotasojen osalta tehokkaan tuotannonsuunnittelujärjestelmän hyöty tulee muun muassa siitä, että erilaisten päätösten vaikutukset varastoihin nähdään jo suunnitteluvaiheessa. Keskeneräisen tuotannon ja varmuusvarastojen ohjaaminen ovatkin mitä suurimmissa määrin pitkän aikavälin systemaattista työtä, joiden merkitys vielä korostuu nimikemäärän kasvaessa.

Toinen tärkeä huomio on se, että jatkuva, reaaliaikainen näkymä tuotannon kokonaiskuvaan parantaa myös yrityksen sisäistä luottamusta tuotannon kyvykkyyteen. Kun tuotantoon uskalletaan luottaa, ei ole enää tarpeen ylläpitää ylimitoitettuja varastoja varmuuden vuoksi.

Asiakkaamme kertovat usein  tuotannonsuunnittelujärjestelmän mahdollistaneen tietoiset päätökset. Aiemmin saldot perustuivat lähinnä satunnaisuuteen, kun taas nykyisin niistä tehdään jopa johtoryhmätasolla dataan pohjautuvia päätöksiä. Varastoon sitoutuneen pääoman taso on se, joka sen halutaan olevan – toimitusvarmuudesta tinkimättä. 

Esimerkiksi asiakkaamme Tasowheel vähensi keskeneräisten töiden määrää ja pienensi tuotantoon sitoutuneen pääoman määrää.

Tärkein kaikista: asiakastyytyväisyys

Yrityksen pitkän aikavälin kannattavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta yksi tärkeimmistä mittareista on asiakastyytyväisyys. Menestys tuotannon tehokkuudessa, varastonhallinnassa ja toimitusvarmuudessa auttaa osaltaan varmistamaan, että yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut koetaan luotettaviksi, kustannustehokkaiksi ja joustaviksi. Näin niitä halutaan ostaa myös uudelleen.

Kiinnostuitko? 

guide_buyers_guide_production_planning_system_cover_fi

Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan oppaamme on tarkoitettu valmistavan teollisuuden parissa toimiville organisaatioille, ja niiden tuotannonjohdosta, tuotannonsuunnittelusta, valmistuksenohjauksesta vastaaville. Oppaassa kerromme mm. mitä tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmän ostajan kannattaa ottaa huomioon valitessaan omaan tarpeeseensa sopivaa järjestelmää ja kumppania.

Kuuntele myös webinaaritallenteemme: Millaisista elementeistä hyvä tuotannonsuunnittelu koostuu?

Lue lisää:

iPES by Pinja - tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä
Blogi: Millainen on käytettävä tuotannonsuunnittelujärjestelmä?
Blogi: Miksi tuotannonsuunnittelu APS-järjestelmällä on tehokkaampaa kuin ERPillä tai Excelillä?

Kimmo Kanninen

Kimmo Kanninen

Toimin Pinjalla ratkaisuarkkitehtina tuotannonohjaukseen liittyvissä järjestelmätoimituksissa. Onnistumisen mittareina ovat asiakkaidemme kokema lisäarvo, kokonaisratkaisun laatu ja asiakastyytyväisyys.

Lue lisää tältä kirjoittajalta