4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin

Flow-by-Pinja vägningsvy

Effektiv hantering av materialflöden är nyckeln till att upprätthålla och förbättra lönsamheten i den cirkulära ekonomin. Företag i cirkulär ekonomi hanterar ofta upp till hundratals inflöden och utflöden i en mängd olika system, till exempel Excel, och i vissa fall även traditionella pappersdokument som överföringsdokument. Detta innebär oundvikligen att tiotals arbetstimmar och tusentals euro slösas bort varje månad på manuellt arbete, dataöverföring och avveckling.

Så vad ska vi vara uppmärksamma på när det gäller hantering av materialflöden? Hur skulle de olika stadierna i försörjningskedjan kunna rationaliseras och vilken roll spelar digitaliseringen i effektivisering av verksamheten? Nedan sammanställer jag mina iakttagelser om de kritiska faserna i leverantörskedjan för materialflöden, där det finns en verklig möjlighet att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten.

1. Intelligenta mottagningsfunktioner

Viktigt vid mottagning av material är realtidsöverföring av data från transportföretaget till den bearbetningsanläggning som tar emot materialet. Senast i detta skede överförs information om materialets ursprung, leverantören och vem som faktureras för materialet och i vilken utsträckning till mottagarens system.

Mottagningen är som mest effektiv när bearbetningsanläggningen har ett digitalt materialhanterings- och rapporteringssystem till förfogande. Pinjas Flow-system integreras direkt med mottagarens horisontella system och vägningsinformationen rör sig automatiskt framåt i systemet, ända fram till faktureringen. Ju färre manuella arbetsmoment det finns i leveranskedjan, som att rotera Excel eller fylla i pappersöverföringsdokument, desto bättre är det att minimera mänskliga fel och förbättra kostnadseffektiviteten och smidigheten i hela produktionskedjan.

2. Lagerhantering i realtid

Ofta baseras lagerhantering på visuella uppskattningar och regelbunden inventering, vilket är tidskrävande och som inte möjliggör övervakning i realtid av data. Realtidsinformation spelar dock en stor roll för rapportering och förbättring av verksamhetens systematiska karaktär. När uppdaterad information om det material som ska säljas och bearbetas finns tillgänglig är det möjligt att planera och styra verksamheten mer långsiktigt och förutseende.

Lagerhantering är också föremål för krav som ställs av myndigheterna. Ett digitalt lagerhanteringssystem minskar onödigt arbete med att rapportera och upprätthålla lagerbalanser när all uppdaterad information kan hittas på ett enda digitalt uppslag. Rapporterna automatiseras också enkelt direkt från systemet, både till stöd för internt beslutsfattande och för leverans till externa intressenter. Det digitala inventeringssystemet möjliggör också spårbarhet av ursprunget för de material som bearbetas, vars betydelse betonas vid bearbetning av återvunnet material.

3. Automatisk dataöverföring mellan systemen

Med flera system, kalkylblad och filer tar det onödig arbetstid att överföra data mellan olika system och risken för felmatningar ökar. Risken ökar också genom koncentrering av kunskapen till ett fåtal personer, så att endast några personer inom företaget kan använda olika system eller Excel åt gången. Skillnaden är stor jämfört med att information kan vara tillgänglig för alla parter i leveranskedjan i realtid, i ett lättanvänt system.

Överlappande system orsakar också tex. att informationen måste läggas till i olika system för nya kunder eller materialflöden. För att inte tala om att allt detta (material-, kund-, avtals- och prisinformation) måste upprätthållas i flera system samtidigt.

I lastvägnings- och mottagningsfasen kan tex. systemet användas för att ge föraren färdigt ifyllda uppgifter om lasten. Systemet kan erbjuda varje förare de alternativ som är relevanta för ifrågavarande transport. Förarens ansvar är enbart att verifiera informationen och samla in nödvändiga bekräftelser, i stället för att själv behöva välja rätt information bland tiotals, eller till och med hundratals, materialalternativ.

Som ett resultat av detta accelereras genomförandet av hela vägnings-operationen och risken för fel minskar. Processen hanteras smidigt från början till slut på mobilen och informationen överförs framåt i realtid till mottagarens system.

4. Utbyte av information mellan alla parter i leveranskedjan

Om det inte finns något digitalt materialflödeshanteringssystem kan det vara mycket mödosamt att dela information mellan olika parter i leveranskedjan. Till följd av detta blir faktureringscyklerna också längre eftersom man tvingas invänta information från olika parter i olika led i leveranskedjan — i en idealisk situation, till exempel information om den levererade lasten, flyttas informationen direkt från vägning till lagerhanteringssystemet och därifrån till fakturering. Systemet för hantering av digitala materialströmmar möjliggör en gemensam portal för alla parter, från vilken realtidsinformation är lättillgänglig för alla partner.

Datadelning i realtid kan också användas för att minimera antalet fel och reklamationer, när alla granskar samma, aktuella information via molntjänsten. Detta minskar mängden manuellt arbete som är direkt förknippat med faktureringstrumman. I stället för att behandla de trista stadierna av arbetet, såsom reklamationer, kan energin riktas mot mer produktiva aktiviteter. Samtidigt kan man även ge kunderna bättre service genom att tillhandahålla realtidsinformation om kvaliteten på de material som kommer från dem, hantering, återvinningsgrad eller t.o.m. CO2-utsläpp.

När lagstiftningen och rapporteringskraven skärps kommer informationsflöde i realtid också att möjliggöra effektivare spårbarhet av materialets ursprung. Idag intresserar kunderna sig alltmer för ursprunget till återvunna råvaror och hur biprodukter hanteras och detta måste kunna spåras transparent för varje materialström. Om de olika faserna i försörjningskedjan registreras i separata kalkylblad, fakturor och pappersrapporter blir övervakningen mycket mer komplicerad.

+1 Synliga och lättfakturerade materialflöden

En av de främsta fördelarna med ett digitalt materialflödeshanteringssystem för operatörer i cirkulär ekonomi är effektiv och exakt datainsamling. När data samlas in och analyseras i realtid i varje steg i leveranskedjan omvandlas materialflödena mer effektivt till produktion. Med hjälp av systemet kan du fakturera rätt kunder för rätt saker, med rätt belopp. Allt fakturerbart material blir ett synligt resultat under linjen. Med hjälp av digitalisering kommer företag som effektiviserar sin verksamhet att klara sig bäst i en föränderlig värld och intensifiera konkurrensen.

Läs mer

Flow by Pinja
Digitalisering stöder lönsamheten i den cirkulära ekonomin
Guide: 6 tips för effektivering av materialmottagning

Oskari Smeds

Oskari Smeds

Jag arbetar på Pinja inom sektorn för bioenergi och cirkulär ekonomi och hjälper branschoperatörer att utveckla sin verksamhet med digitala lösningar. Jag spenderar min fritid med mina närmaste genom att vandra i naturen, jaga och lära mig nya hantverkskunskaper.

Läs mer från den här författaren