Finlands nya avfallslag 2021 – striktare rapporteringskrav förutsätter effektivare materialflödeshantering

Suomen jätelaki uudistuu 2021

Den cirkulära ekonomin växer explosionsartat, vilket medför ett konstant utvecklingsbehov av aktörerna inom branschen. Utöver konkurrensen trappas även utvecklingen upp på grund av den skärpta lagstiftningen, då Finlands nya avfallslag träder i kraft sommaren 2021. 

EU:s avfallslagstiftningspaket innebär ändringar i sex direktiv som rör avfallssektorn samt en strävan till att minska på det kommunala avfallet: upp till 65 % av det kommunala avfallet ska återvinnas år 2035. I fortsättningen krävs noggrannare statistisk om avfallsrapportering och återvinningsgrad av medlemsländerna, vilket innebär att Finland måste reformera den nationella lagstiftningen. 

Den nya avfallslagen förbereds fortfarande och de centrala linjedragningarna, så som ansvarsfördelningen av separat insamling, är föremål för en intensiv politisk debatt. Regeringens förslag till en ny avfallslag överlämnas till riksdagen efter årsskiftet. För att uppnå EU:s ambitiösa återvinningsmål föreslår regeringen en skärpning av separat insamlingsskyldighet samt utvidgat producentansvar. Vilka förändringar innebär detta för aktörerna inom cirkulär ekonomi?

Striktare krav på bokföring och rapportering samt nationellt register för transportdokument

Den nya avfallslagen innehåller betydande förändringar i kraven för bokföring och rapportering. I planerna ingår exempelvis dessa förändringar: 

  • De som behandlar avfall åläggs skyldighet att föra bok över användningsändamålen för de produkter och material som uppkommer vid återvinning av avfall specificerat enligt produkt- och materialgrupp.
  • Förbränningsanläggningar åläggs skyldighet att föra bok över metaller som avskilts från bottenaska och bottenslagg för materialåtervinning.
  • Förbehandlingsanläggningar för kommunalt avfall och förpackningsavfall åläggs skyldighet att föra bok över det avfall som avlägsnats under förbehandlingen och över den fortsatta
    behandlingen av avfallet, samt över andelen kommunalt avfall och förpackningsavfall samt avfall från andra länder som ingår i det avfall som behandlas vid anläggningen.
  • Transportörerna av kommunalt avfall åläggs skyldighet att föra en avfallsförteckning över kommunalt avfall och dess ursprung samt att lämna uppgifterna till den som behandlar
    avfallet.
  • Aktörer inom livsmedelsbranschen blir skyldiga att föra bok över och lämna uppgifter om det livsmedelsavfall som uppkommer i verksamheten.
  • Den som exporterar avfall ska föra bok över återanvändning och materialåtervinning av avfall som förs ut till ett annat land och över behandlingssätt för avfall som uppkommer i verksamheten.

Miljöministeriet arbetar för närvarande med att förnya avfallshanteringsregistret med syfte att utveckla systemet för rapportering och uppföljning. Projektet bygger på nya krav för rapportering om avfall och produktinformation samt andra brister som funnits i det nuvarande systemet, både vad gäller användbarhet liksom täckning och tillförlitlighet av avfallsinformation. Det nationella registret för transportdokument är en del av denna reform. 

Lagen om skyldighet till transportdokument trädde i kraft redan år 2012. Enligt den är det avfallsinnehavarens ansvar att upprätta ett transportdokument för olika typer av avfall, som ska finnas med under avfallstransporter inom Finland. Den nya avfallslagen innebär att denna skyldighet i framtiden även gäller POP-avfall, det vill säga avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar. Dessutom måste transportdokumenten i fortsättningen innehålla information om avfallshantering vid leveransplatsen. Uppgifterna ska inom tre månader efter transporten skickas till det nationella register som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE). 

I samband med reformen av transportdokument och avfallshanteringsregistret måste aktörer inom cirkulär ekonomi gå över till elektroniska transportdokument, vilket avsevärt minskar arbetet med manuell dataöverföring.

Data minskar ångest – den nya avfallslagen och effektivare materialflödeshantering med Flow by Pinja-systemet

De nya kraven på bokföring och rapportering ställer aktörerna inom cirkulär ekonomi i vågskålen – hur bibehålls lönsamheten inför de skärpta kraven?  Den nya avfallslagen kräver att verksamheten förnyas och digitaliseras, då de traditionella verksamhetsmodellerna inte längre uppfyller de nya kraven. Fragmenterade data och överlappande system komplicerar och saktar ner rapporteringen, vilket leder till att lönsamheten lider på grund av onödigt arbete, mänskliga fel vid dataöverföring samt brist på data i realtid.

Flow by Pinja förenar människor, system, lönsamhet och data inom cirkulär ekonomi. Med Flow har du kontroll över hela leveranskedjan. Du har ständig översikt över data i realtid. I framtiden kan du snabbare reagera på de hårdare rapporteringskraven då den information du behöver endast är ett knapptryck bort, allting i samma system. 

Med hjälp av Flow sköter du effektivt bl.a. mottagning och vägning av material, hantering och rapportering av transporter, elektroniska transportdokument, lagerhantering i realtid samt delar information till olika parter i leveranskedjan. Flow överför automatiskt transportdokument till miljöministeriets nationella register för transportdokument, vilket krävs då den nya avfallslagen träder i kraft. Du kan enkelt kombinera Flow med andra system, så som kundsystem, faktureringssystem eller ERP-system.

Läs mera:

Blog: 4+1 viktigaste saker att tänka på när man hanterar materialflöden i den cirkulära ekonomin
Flow by Pinja - system för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi
Guide: 6 tips för effektivisering av materialmottagning

Annimari Lehtomäki

Annimari Lehtomäki

Jag är doktor i miljövetenskap och arbetar hos Pinja med utveckling av cirkulär ekonomisk verksamhet. Jag arbetar också som medlem i Pinjas ESG arbetsgrupp för hållbarhet. På fritiden tränar jag i naturen till fots eller på cykel, läser och badar bastu.

Läs mer från den här författaren